18
Вт, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Строги хигиенни и противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на коронавируса въведе кметът на Любимец Анастас Анастасов. За целта след приключване на заседанието на Общинския кризисен щаб, свикан от градончалника, бяха издадени две заповеди.

Първата от тях е за прилагане на противоепедимични мерки на територията на общината: забранява се провеждането на масови и обществени мероприятия и събития от всякакъв характер, съпроводени със струпване на много хора, на територията на общината; препоръчва се ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито; органите на МВР следва да упражняват контрол по предотвратяване струпването на хора на обществени места, съгласно дадените предписания на здравните органи; всички ръководители на административни, общински и държавни служби и звена, кметове и кметските наместници на населени места да предприемат мерки за строго спазване на хигиенните изисквания и противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавируса; директорът на ДГ „РАЙ“ и гл. специалист - управител „Здравеопазване и социални дейности“ да създадат организация и контрол относно повишаване взискателността при провеждане на филтър в детските градини и детски ясли от медицинските специалисти, като деца със съмнения за заболяване да не се допускат в колективите и открити такива, да се връщат по домовете, да се ограничи достъпът на външни лица в детските градини и детски ясли, да се осигурят предпазни средства на персонала и да не допускат до работните им места болни служители, да се осигурят достатъчни количества миещи и дезинфекционни препарати, като се извършва ежедневно неколкократно влажно почистване и дезинфекция на повърхностите с дезинфекционен разтвор, като особено внимание се отделя на санитарни помещения, кухни и др. в детските заведения и Домашен социален патронаж, редовно проветряване на помещенията за игри и сън на детските колективи, да се поддържа висока хигиена в училищните превозни средства, като се извършва дезинфекция на дръжки на врати и други контактни повърхности; управителят на „СБПЛР – Любимец“ ЕООД да организира и контролира изпълнението на следните противоепидемични мерки: да се прекратят свижданията и достъпът на външни лица в отделенията на „СБПЛР – Любимец“, да се спазват стриктно изискванията на нормативните документи за утвърждаване на медицински стандарти по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

С втората си заповед Анастас Анастасов нарежда:

І. В работните помещения в Общинска администрация – Любимец да се въведат следните противоепидемични мерки:

1. В Центъра за информация и обслужване на гражданите:

- да се ограничи достъпът на болни граждани, особено на такива с кашлица и хрема, като при необходимост от служителите се използват предпазни маски;

- гишета, работни плотове, химикалки, маси за писане и всички контактни повърхности да се почистват с дезинфектанти на спиртна основа три пъти дневно;

- поддържане на чистотата на всички санитарни възли с дезинфекция на подове, дръжки на врати и др., поставяне на дезинфекционни препарати;

2. Служителите, отговарящи за хигиената в сградите на ОбА проветряват и дезинфекцират всички помещения, коридори и санитарни възли, съгласно указанията.

3. Оперативните дежурни в сградата на ОбА да ограничат достъпа на външни лица, особено на граждани с признаци на заболяване.

4. Считано от днес – 09.03.2020 г. се отменят приемните дни за граждани на кмета на общината и зам.-кметовете до настъпване на промени в епидемиологичната обстановка.

ІІ. В Спортни зали, собственост на общината:

- да не се допуска присъствие на външни лица при тренировъчната дейност на всички спортни клубове, детски спортни школи и др.;

- дезинфекция на спортни уреди, подове, настилки, дръжки на врати и др. контактни повърхности с препарати на спиртна основа;

ІІІ. Читалище „Братолюбие-1884“:

- да не се допуска присъствие на външни лица при репетиционната дейност на всички самодейни състави, детски танцови и музикални школи и др.;

- забранява се провеждането на театрални постановки, спектакли, концерти и др. мероприятия, предполагащи струпването на много хора на едно място;

ІV. Домашен социален патронаж:

- стриктно спазване на всички санитарни изисквания при подготовката на храната за патронажните лица;

- дезинфекция на всички помещения, плотове, санитарни възли, коридори, дръжки на врати и др. с препарати, одобрени от МЗ;

- ежедневна дезинфекция на съдовете за храна, както и на автомобилите за нейната доставка;

- предприемане на противоепидемични предпазни мерки от служителите, доставящи храна по домовете на възрастните. Осигуряване на дезинфекциращи препарати и при необходимост – предпазни маски.

Диляна ЦВЕТКОВА