12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Куп грешки откриха от Министерския съвет в предложенията на Общинската администрация в Свиленград

Общинската администрация в Свиленград се отказва да дава на концесия част от парк „Сухата река“ в града и четири язовира в селата Райкова могила, Студена и Мезек. Това става ясно от докладна записка на кмета арх. Анастас Карчев до местния парламент, с която се предлага актуализиране на плана за действие на общинските концесии (2018 – 2020 г.). Изменението на този план всъщност се състои в изключването от него на концесиите на парка и язовирите.

За язовирите към настоящия момент е започната процедура по прехвърлянето им към държавата. Съгласието си за това прехвърляне е дал Общинският съвет от мандат 2015 – 2019 г.

Колкото до предложението за отказ да се даде на концесия част от парка „Сухата река“, то се оттегля „поради факта, че не може да бъде определен еднозначен предметът на концесията – за ползване или за строителство“. Това става след получено в кметството още на 19 юли м. г. становище на специализираната администрация на Министерския съвет с обем 12 страници, в което пространно и детайлно се посочват редица грешки и несъответствия със законите както в проектодокументацията за концесия на парка, така и в самата обосновка, направена от бившия кмет Георги Манолов. Още по проекта за решение на Общинския съвет за отдаване на концесия са открити недостатъци както в основанията, така и по отношение на самото съдържание. От Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Министерския съвет отправят към местната управа десетки забележки и препоръки.

Специалистите от Министерския съвет препоръчват наименованието и структурата на документа да се съобразят със Закона за концесиите. Освен това те са забелязали, че в различните документи за въпросната концесия се използва различно наименование и посочват четири такива примера. В образеца на обвързващо предложение пък изобщо не е посочено наименование на концесията.

Редица конкретни бележки към местната кметска управа отправят специалистите от Министерския съвет. Те касаят определянето на предмета на концесията, обекта на концесията, условията за осъществяването й, минималните изисквания към офертите, условията за участие, критериите за възлагане и методика за оценка на офертите. В самото обявление има текстове, от които следва, че концедентът възлага на концесионера проектиране, заедно с изпълнение на строеж и за отделни строителни и монтажни работи, а „възлагането на строителство при концесия за ползване е изрично забранено с чл. 9 от Закона за концесиите“. Забележки има и към описанието на организацията на процедурата и планирания срок за нейното приключване, много са и препоръките за коригиране в образците на заявление и оферта, предложението и обвързващото предложение, проекта на концесионен договор. Според експертите проектът на концесионен договор не отговаря на минималното задължително съдържание, определено от Закона за концесиите.

С концсионния договор е предвидено задължение на концесионера „да оформи кът за игри в НУ „Христо Попмарков“, но така предвиденият кът не е включен в обекта на концесията, а и не е предвидено задължение за поддържането му от концесионера за срока на концесията. Екипът, подготвил проектодокументацията, е допуснал още редица пропуски в проекта на концесионен договор, дата и час за получаване на заявленията и офертите, дата и час на отваряне на офертите при открита процедура. Забележки има по отношение и на формата и съдържанието на обявлението.

На 10 декември 2019 г. комисия, назначена още предходната година от кмета Георги Манолов, е разгледала повторно становището на Дирекция „Икономическа и социална политика“ към Министерския съвет. В протокола от нейното заседание се признава, че въпреки че е записана като концесия за ползване, става въпрос за строителство, като е предвидено изграждане на обект за хранене, развлечения и социални контакти с максимална застроена площ от 205 кв. м, а в Закона за устройство на територията има изрична забрана за строителство в зелени площи.

Снимка: Теренът със зелените площи в "Сухата река"