23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Някои от най-масовите данъци и такси в община Свиленград вероятно ще бъдат повишени от началото на 2020 г. Преди дни новите тарифи бяха качени на сайта на общината, за да се запознаят гражданите с предложените промени. Там са поместени и мотивите за исканото увеличение на такса „Битови отпадъци“, данъците върху превозните средства и жилищните имоти.

Причината за вдигането на ставките е, че по този начин, ОбА ще може да получи общата изравнителна субсидия от държавния бюджет, а това ще осигури повече средства. Дали ще има ръст ще стане ясно на редовното заседание на ОбС на 18 декември, тъй като предложението трябва да се гласува от местния парламент.

С 20 % скача налогът за жилищните имоти

От кметската управа са предложили на общинските съветници от 2020 г. данъкът върху жилищните имоти на физическите лица да скочи с 20 %. Този налог бе повишен миналата година, като тогава нарасна с 50 % за физическите лица и с 33 % за юридическите. Сред мотивите за вдигането му през 2020 г. е записано: „Основна част от инвестициите, направени до настоящия момент в общината, са от външно финансиране, но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде ограничено и недостатъчно за постигане на подобни мащабни инвестиции. Изискванията от граждани и фирми относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нужди по селата се увеличават в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи“. Така например, ако досега за апартамент с данъчна оценка 20 000 лева се е плащало 30 лева, от 2020-а ще е 36 лева.

Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данъкът върху превозните средства,

за който също се предлага да бъде увеличен с 20 %. Така, ако до момента за 12-годишен автомобил, Евро 4, 93 кW налогът е бил 107 лева, от догодина той ще стане 136 лева. Сред мотивите на кметската управа за повишението са: „Към настоящия момент в общината, данъкът в зависимост от мощността на двигателя и екологичния компонент е с най-ниски стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен на изцяло новата концепция за определянето му“. С измененията при колите в общинския бюджет догодина ще влязат 920 000 лв. Към 15 ноември т. г. за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т в местната хазна са постъпили 80 4711 лв. С действащите към момента ставки през 2020 г. се очаква облогът да намалее с 90 000 лв. По-малките постъпления ще са заради овехтяването на автомобилите. „В тази връзка Общинска администрация предлага увеличение с 20 % на ставките действащи към 2019 г., както и промяна на екологичния компонент за Данък превозно средства (ДПС) в частта за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т. С така предложените изменения в посока увеличение за ДПС леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т прогнозният облог за 2020 г. ще бъде 920 000 лв.“.

Една от най-масовите такси пък - „Битови отпадъци“, ще бъде повишена с 15 %

Това важи за жилищни имоти, собственост на граждани, за предприятия, както и за цената на съдовете за изхвърляне на отпадъци. От ОбА мотивират скока най-вече „поради увеличените разходи на Община Свиленград в частта за проучване, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, където са включени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“. Отделно драстично, с 60 %, се повишава таксата за депото в Харманли. Ако през 2019 г. се е плащало 57 лева на тон боклук, то през 2020 г. таксата скача на 95 лева на тон. Съобразно общото годишно количество на отпадъците, депонирано на депо Харманли в размер на 6 000 тона на база предходни години и по 38 лв. допълнително на тон, ще са необходими 228 000 лв. повече за отчисления през 2020 г. За реалното предоставяне на услугата се предвижда, че догодина ще бъдат направени разходи в общ размер на 1 440 965 лв., които са разпределени както следва: 504 338 лв. за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа; 706 073 лв. за поддържане и експлоатация на депа; 230 554 лв. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. При настоящия размер на таксата за битови отпадъци и с оглед достигнатото ниво на събираемостта очакваният приход от такса за битови отпадъци не би могъл да бъде по-голям от този за 2019 г., който е 1 210 000 лв. При запазване на текущите ставки, за покриване на разходите на Община Свиленград през 2020 г. ще е необходимо допълнително финансиране на дейностите по чистота за сметка на други бюджетни пера с 230 965 лв. „Набирането на тези допълнителни средства е възможно само чрез непопулярните и тежки мерки по увеличаване размера на таксата, която в случая считам, че е не само целесъобразна, но и наложителна, тъй като е възможно към края на бюджетната година приходът да не покрие напълно разходите за почистване“, пише в мотивите на ръководството на ОбА. В документа се посочва, че ставките за битови отпадъци в община Свиленград са едни от най-ниските измежду подобни общини. Ако предложението за повишаване на такса смет бъде прието от общинските съветници, за един апартамент от 60 квадрата, например, собственикът ще трябва да плати 76 лева, а не както досега - 60 лева.

Увеличение на местни данъци и такси има и в Любимец

Ръст на някои ставки се предвижда и в Любимец. Най-съществено е увеличението при недвижимите имоти, където промени не са правени от доста години насам и налогът бе един от най-ските в страната. Предложението за вдигането му е с 50 %. Такса битови отпадъци пък се повишава с 12 %, а мотивите са идентични с тези на община Свиленград. Данъкът на автомобилите скача нищожно – с 8 %. При възмездно придобиване на имущество данъкът от 2 % се увеличава на 3 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Увеличават се и таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. Минимално скачат и таксите за технически и административни услуги.

Диляна ЦВЕТКОВА