27
Пон, Май
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Разработеният от Общинска администрация градоустройствен документ ще подпомага развитието на района

Интервю с главния архитект на Община Свиленград Анастас Карчев

Общинска администрация – Свиленград приключи процедурата по разработване и одобрение на Общ устройствен план на Община Свиленград. За първи път в историята си общината разполага с този основополагащ устройствен документ и е една от малкото общини в България, успяла да го реализира. За екипа на кмета инж. Георги Манолов едно от основните направления на работа е градоустройственото и благоустройственото планиране на града и селата. Преди четири години бе създаден Общ устройствен план за град Свиленград, който сега се допълва с включването на всички села. Осъществяването на идеята за Общ устройствен план на общината не е самоцел, а необходимост, без която не е възможно развитието на местната територия, не само заради нуждата от спазването на закона, а и заради възможностите, които това планиране дава за проектиране и инвестиране.  Проектът е обявен на страницата на общината

. - Арх. Карчев, в последните години беше свършена доста работа по планирането на териториите в общината и тяхното развитие за десетилетия напред – създадени бяха Общ устройствен план на Свиленград , а сега и на цялата община. Бихте ли ни разяснили какво е Общ устройствен план на община (ОУПО)?

- Да, във визията за развитие на общината създаването на Общ устройствен план бе една от главните задачи. Общият устройствен план на община е главният инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено развитие на градове или община в 20-годишен срок. Целите на ОУП на община могат да бъдат: усъвършенстване на транспортно-комуникационните системи; оптимизиране на териториалната структура; съхраняване, разширяване и развитие на зелената система; ограничаване на застрояването и уплътняването на съществуващите зони с комплексно жилищно застрояване и др.

- Какво значение има този план за нашата община?

- Общият устройствен план има стратегическо значение за развитието на цялата община, защото определя къде какво да се строи, какво се допуска да се разполага в определена територия, къде е подземната инфраструктура /водоснабдителна, електроснабдителна, газификация/, кои са границите на населените места, кои са териториите със специално или смесено предназначение. Приетият Общ устройствен план решава градоустройството за близките 20 години. Започнахме през 2015 г. с Решение на Общински съвет – Свиленград, с което бе одобрено Заданието за изработване на Общ устройствен план на Община Свиленград. През настоящата 2018-та година се одобри и самият план. През тези три години се анализираха всички устройствени проблеми на територията на общината, съобразихме се с тях и така се заложиха решения за тяхното поправяне. Бяха организирани срещи с кметовете по места, които предварително бяха разговаряли с хората за предложения за бъдещо развитие и техни инвестиционни намерения. Също така за общината е важно да има Общ устройствен план, защото при кандидатстване с проекти за външно финансиране се спестява време, което иначе се губи в процедури за устройствени планове и предпроектиране.

- Какво е заложено в новия Общ устройствен план на общината за улесняване на бизнеса и в полза на жителите?

- С Общия устройствен план се улеснява значително проектирането и изграждането на нови благоустройствени обекти. Ще дам пример със село Пъстрогор. Там има териториален градоустройствен проблем, заложен още през 1952 г. с одобрението на регулационния план на селото. Тогава не са били включени жилищни територии северно от селото, което е довело до многогодишни проблеми за живущите на тази вече извънселищна територия. Но с приемането на Общия устройствен план на Община Свиленград ние като администрация ще можем да предвидим промяна на регулационния план и така ще включим в чертите на селото тази територия. След одобряването на плана ще продължим да работим в детайли и по подробни планове за решаване на заложените устройствени решения за територията на общината.

- Каква връзка ще има този план с предстоящи инвестиционни намерения в общината?

- Извън границите на населените места, съгласно чл.59 от Закона за устройство на територията, застрояване се допуска само според предвижданията в Общия устройствен план. При наличие на този план хората ще могат да изпълняват инвестиционните си намерения без дългите процедури и без притеснение, че ще изпуснат някакви срокове. Както за общината, така и за частните инвеститори Общият устройствен план дава законодателна възможност да се строи извън регулационните граници на населените места. - Арх. Карчев, четири година след приемане на общия устройствен план на град Свиленград започна ли неговото прилагане? Накъде се насочват инвестиционните интереси?

- Общият устройствен план на Свиленград постепенно започва да се прилага. Планът дава стратегическата посока за развитие на града и правилността й вече се потвърждава от инвеститорския интерес. Приеха се нови регулации за възникването на нови квартали в покрайнините на града. Планът даде възможност Община Свиленград да кандидатства за европейско финансиране на проекти извън регулационния план. Предвиди се разширение на гробищния парк на Свиленград. Започната е процедура за нов гробищен парк на кв. „Кап. Петко войвода”. Възникнаха много частни инвестиции в новоприетите квартали в местностите Пъстрогорски път, Стопански двор Канакли, Речните лозя и други територии извън регулация.

- Във връзка с благоустрояването и подобряването визията на града възможно ли е общината да постави изисквания към бъдещите инвеститори по отношение на архитектурата на сградите, за да добие Свиленград характерен облик?

- Това е много трудно, защото по Закона за устройство на територията Общинската администрация не може да има изисквания по целесъобразност. В стария закон е имало текст, който позволяваше по преценка за архитектурно оформяне да има изисквания и да бъдат връщани проекти. За съжаление новият закон не допуска това. Но ние като Експертен съвет се опитваме да въздействаме на проектантите и те действително проявяват желание проектите да бъдат контролирани и съобразени с прилежащата среда. Това вече се забелязва – новите сгради доста се различават по визия и качество от построените преди 10-15 години, когато беше първият бум на масовото строителство.