03
Нед, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметът стопира собственото си предложение, пренебрегва решение на Общинския съвет

Явен търг за продажбата на 10,133 декара общинска земя близо до магистралата край с. Капитан Андреево бе внезапно отменен в деня на провеждането му. В заповедта на кмета Георги Манолов се нарежда изключването на обекта, предмет на наддаването. Така на практика градоначалникът стопира собственото си предложение за условията на търга и не изпълни решение на Общинския съвет за провеждането му.

„Старият мост“ се опита да получи отговор за причините, довели до странното оттегляне. Иванка Димитрова, директор на дирекция „ОСУТ“ към Общинската администрация, която е написала докладната записка с мотивите за изключването на обекта, ни отказа категорично. Едва след писмено запитване до кмета получихме отговор, от който става ясно, че една от причините е публикация във в. „Старият мост“ /пълния текст на отговора виж долу/.  Ето и въпросите, които зададохме: Какви бяха мотивите за изключването на обекта? Колко кандидати бяха закупили тръжна документация и внесли депозит за участие в търга? Ще бъде ли обявен повторен търг за посочения обект?

Да припомним, че седмица преди търга вестник „Старият мост“ помести малка дописка под заглавие „Продават изгодно атрактивен имот край Капитан Андреево“ с благородната цел колкото се може повече хора да научат и да се явят на наддаването. Така предложената от кмета и одобрена от ОбС базисна цена от 600 лв. за декар би скочила доста по-нагоре, от което биха спечелили общината и нейните граждани. Странно защо тогава в отговора си кметът смята, че с подобни твърдения вестникът е създал предпоставка за предизвикване на спекулативен интерес. В този район цените на имотите наистина са многократно по-високи. Защо частните имоти там да се продават от скъпо по-скъпо , а общинските почти да се харизват, независимо с какви подбуди. Досега не се е чуло общинар да продаде собствен имот на безценица, било то за благото на овцевъдството , говедовъдството или пък на свиневъдството.

Въпреки ниската базисна цена обаче, ако търгът се бе провел, общината пак можеше да спечели. При всички случаи щеше да има наддаване. И щеше да спечели не някой друг, а онзи, който даде най-висока цена.

Дали обаче точно това не е трябвало да се случи...

Николай Колев

Отговор на кмета на общината

На вниманието на Николай Колев, гл. редактор на в. Старият мост, във връзка с подадени три въпроса на 20.03.2018 г., в 18,42 часа на електронна поща на общината, относно Заповед № 328/09.03.2018 г.

  1. Както е видно от публикуваната Заповед № 328/09.03.2018 г., прекратена е процедура по провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 36110.501.2003 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Андреево, одобрени със Заповед РД-18-106/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 10 133 кв. м с начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя, кат. IV, по АОС №10623/05.01.2018 г.

С Докладна записка ВК №128/07.03.2018 г. на Директора на дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” в Общинска администрация – Свиленград, бях сезиран за публикация във в.”Старият мост” - бр.9 от 02.03.2018г.-08.03.2018г., озаглавена „Продават изгодно атрактивен имот край Капитан Андреево”, в която се твърди, че „намиращ се наблизо 7 декара частен имот е бил продаден на многократно по-висока цена”. Подобни твърдения са предпоставка за предизвикване на спекулативен интерес в ущърб на идеята имотът да се използва за земеделска дейност. Допълнително се запознах и с протокола на Общински съвет при приемането на Решение №748/31.01.2018г., с което е разрешена продажбата на имота. На това заседание е търсена възможност имотът да се продаде при условие за реализиране на инвестиционно намерение на земеделски производител за изграждане на животновъден обект, а не просто продажба на имот. Това е и съобразно приетата Стратегия за управление на общинската собственост за този мандат, където изрично са заложени мерки относно земеделските имоти, към които има проявен интерес от регистрирани земеделски производители от нашата община. Надделяло е обаче решението за продажба на имота.

Изхождайки от изискването на закона, че общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината предприехме действия за прекратяване на процедурата по продажба.

2. Трима кандидати бяха закупили тръжна документация съгласно условията на тръжната документация.

  3. Към настоящия момент не може да се произнесем по въпроса дали ще има повторен търг, тъй като не е приключило административното производство.

Кмет на Община Свиленград