Общество
Инструменти
Шрифт

С финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение разполага Бюрото по труда. Поради тази причина от тукашната дирекция приканват работодателите от Свиленград, Любимец и Ивайловград да се възползват от възможността да наемат безработни.

Предлагат се десет мерки за насърчаване на фирмите, които разкриват работни места и наемат:

- безработни младежи до 29 г.

- безработни младежи до 29 г. с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си

- безработни лица до 29 г. на непълно работно време за стажуване

- безработни лица до 29 г. за чиракуване

- безработни лица до 29 г. с основно или по-ниско образование и без квалификация и осигуряване на суми за наставник за стажуване

- безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които няма трудов стаж по тази професия

- безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение)

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия

- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст

- безработни над 55-годишна възраст.

По програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица се заплаща 12 месеца минималната работна заплата и осигуровки, ако те бъдат наети в държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия.

Допълнителна информация може да получите в Бюрото по труда в Свиленград или на тел. 0379/ 7 14 72.

СМ