21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Висока оценка на професионализма и работата на Дейност „Социални услуги” към община Свиленград  даде Агенцията за качеството на социалните услуги. В продължение на пет дни експерти от София извършиха тематична проверка по Закона за социалните услуги и нормативните актове по неговото прилагане на две от услугите на дейността  - Асистентска подкрепа и Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Пъстрогор.

В дома в Пъстрогор са проверени условията за живот и дневният режим на потребителите, здравните грижи и медицинското обслужване, състоянието на настанените. Наблюденията в хода на проверката сочат както за изградени добри работни взаимоотношения между служителите, така и за професионален подход и създаден  климат на взаимно доверие и сътрудничество между персонал и потребители, се казва в становището на комисията до кмета на общината арх. Анастас Карчев. Ползвателите на услугата са адаптирани към средата и за тях се полагат необходимите грижи в съответствие с индивидуалните им потребности. Осигурена е 24-часова медицинска грижа. Провеждат се профилактични прегледи. Прилагат се разнообразни трудотерапевтични и социализиращи дейности, насочени към подобряване качеството на живот на настанените лица, запазване и развитие на уменията им за самостоятелност и независимост и преодоляване на социалното им изключване. Служителите се отнасят с разбиране и търпение в работата с потребителите, прилагайки индивидуален подход и зачитайки правата и желанията на всеки един от  тях. Персоналът работи за повишаване качеството на предлаганата социална услуга. Не се констатира нарушаване правата и достойнството на потребителите, отчитат проверяващите.

В Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в Пъстрогор се полагат грижи за 70 жени на възраст от 18 до 92 години. Провеждат се трудотерапевтични и социализиращи дейности от трудотерапевти, социални работници и психолог. Потребителите имат достъп до специалистите по всяко време на деня. Извършват се дейности по музикотерапия, занимателна терапия и функционална терапия. Част от потребителите се включват в дейности по цветарство, готварство, фризьорство и грим.

Положително становище е получено и при проверката на ефективността на услугата Асистентска подкрепа. Комисията счита, че е създадена добра организация на работата по отношение осигуряване на необходимата подкрепа на потребителите съобразно специфичните им потребности. Доставчикът на социалната услуга Община Свиленград има положителна нагласа и готовност за развитие на услугата – разработени са различни видове процедури, инструкции и правила, уреждащи реда и начина на организация на дейността.

Социалната услуга Асистентска подкрепа се предоставя самостоятелно на 46 нуждаещи се. Включва оказване на помощ от асистенти на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Общо десет са услугите, извършвани от общинската Дейност „Социални услуги”, сред които Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда”, интегрирани мобилни здравни услуги и др.