25
Чет, Юли
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

11 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни лица от община Свиленград са били заведени по преписки на Районната прокуратура в Хасково, Териториално поделение – Свиленград. Това показват данните от отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Общият брой на малолетните и непълнолетните лица по делата е 20, от които 18 момчета и 2 момичета. За сравнение през 2022-ра година възпитателните дела са били също 11, а общият брой на малолетните и непълнолетните лица във възпитателните дела е 18 (17 момчета и 1 момиче).

Наложените възпитателни мерки за миналата година са 13, колкото са били и през 2022 г. С най-голям ефект сред подрастващите са били: предупреждение (8 деца); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател (7 деца), задължение да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението (2 деца); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи (3 деца). Делата са били повдигнати заради кражби на мобилни телефони, пари, метални отпадъци от частни домове, кражба на магаре, зайчета и хладилна витрина, повреждане на камера за видео наблюдение, управление на автомобил без притежание на шофьорска книжка, опит за продажба на автомобили извън движение, разпространяване на компрометиращи видео кадри на малолетно момиче, оказване на тормоз на малолетно момиче от група малолетни деца.

Нямало е затруднения при разглеждане на възпитателните дела. В доклада на МКБППМН се подчертава, че броят на делата е същия като през 2022 г. и е намалял в сравнение с предишни отчетни периоди.

Децата от ромски произход продължават да преобладават като основен контингент в извършването на противообществени прояви. Причините за регистрираните нарушения могат да се обобщят като: липса на адекватен и ефективен родителски контрол, засилващо се чувство за безнаказаност, продължителна финансова нестабилност в семействата им, незачитането на авторитети и институции, погрешно формираща се ценностна система, ниска мотивация за учебна дейност, нисък праг на търпимост и толерантност помежду си в общуването им... Не са регистрирани прояви и конфликти между деца от различни етнически групи и произход. Сред подрастващите няма установени такива, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи.

Няма настанени малолетни и непълнолетни във Възпитателно училище – интернат.

През 2023 г. представители на МКБППМН са участвали в различни съвместни проверки с РУП-Свиленград и отдел „Закрила на детето“ за присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружители по нощните и увеселителни заведения, както и на различни други обществени места по различни нормативи и законови разпоредби. Проведени са 12 такива проверки, като са съставени 10 акт за установено административно нарушение по Закона за закрила на детето.

Впрочем, към МКБППМН – Свиленград има изграден и функционира Център по проблемите на детската личност. В него всеки ден от 15:00 до 17:00 ч. дават дежурства педагози и психолози – обществени възпитатели към комисията. Извършва се корекционно-възпитателна и превантивна дейност с малолетни и непълнолетни, провеждат се индивидуални и групови психологични консултации на деца и родители, осъществяват се тренинги, обучения и ролеви игри. Разглеждат се възпитателни дела и се осъществяват някои от налаганите възпитателни мерки. През 2023-та са били консултирани 8 деца (5 малолетни и 3 непълнолетни) във връзка с асоциалното поведение, 12 (10 малолетни и 2 непънолетни) – за насилие между деца, 40 (28 малолетни и 12 непълнолетни) – за употреба на наркотици, 23 (12 малолетни и 11 непълнолетни) – за употреба на алкохол и 45 (37 малолетни и 8 непълнолетни) – за употреба на тютюневи изделия.

Към Центъра има изградени клубове по интереси с деца, в които голяма част от обществените възпитатели са ангажирани.