17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Проектът е насочен към опазване, подпомагане, и проучване на редки и защитени видове птици – белошипа ветрушка и царски орел в граничните райони на България и Турция. Ключови местообитания и за двата вида са концентрирани в граничните територии, попадащи в обхвата на бившата ,,Желязна завеса“, а днес обединени в международната  инициатива Европейски Зелен Пояс.

Партньор на Зелени Балкани е турската организация ,,Обратно към природата“, а съвместните дейности са част от мащабен международен проект – BESTbelt изпълняван с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз.

В рамките на съвместните дейности, българските природозащитници и турските им колеги ще изпълнят серия от целенасочени природозащитни дейности, като залесяване с подходящи за гнездене дървесни видове, монтаж на изкуствени гнездови платформи и за двата вида, маркиране, и проследяване със сателитни предаватели и др., Тези дейности имат за цел да подпомогнат опазването на редките птици в граничните територии в двете държави. Предвид дългогодишния опит на Зелени Балкани, една от основните цели на проекта е споделяне успешни природозащитни практики с турските партньори.

В средата на месец януари стартираха и полевите дейности по проекта, като бяха проведени и първите полеви наблюдения на няколко от  гнездата на царски орел в района на град Одрин в Турция. Въпреки, че птиците все още не са в размножителен период, голяма част от двойките обитават гнездовите територии и се придържат към гнездата си все по-често. Интересен факт е, че за района на Турция използването на стълбове от електропреносната мрежа за гнездене от царските орли не е никак рядко, докато в България, нито една от известните няколко десетки двойки от този вид не използва като места за гнездене подобни съоръжения.

В полевите проучвания се включиха и доброволци, и студенти от Тракийския Университет в Стара Загора, под ръководството на техния преподавател д-р Руско Петров.

Изпълнението на проекта ще продължи в рамките на две години, като директните природозащитни дейности ще бъдат допълнени от информационни и образователни кампании и от двете страни на границата.