14
Нед, Юли
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Новоизлязлата монография "Методология на стратегическо планиране на националната енергетика" бе представена във Федерацията на научно-техническите съюзи в София. Автор е проф. д-р инж. Димо Стоилов, който е със свиленградски и с тракийски корен. Изданието е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

Българската енергетика е изправена пред множество предизвикателства: висока енергоемкост на брутния национален продукт; силна зависимост на енергийните доставки от единствен доставчик; недостатъчно съобразени с националните интереси процеси на структурни стопански реформи, значителен дял на сивата икономика; силно замърсяващи енергийни лигнитни източници; ограничени водни източници; ниска платежостособност на потребителите и ширеща се енергийна бедност. В същото време от няколко години светът навлиза в голям преход с по-малко нарастване на населението и работната сила, коренно нови технологии, по-реално опазване на природата и климата, разместена икономическа и геополитическа сила между страните по света.

Книгата описва и обяснява обстоятелствата, влияещи за развитие на енергетиката и обществото, както и методите и средствата за определяне и постигане на целите на отделните етапи от това развитие.

Проф. д-р инж. Димо Стоилов е учен с множество изследвания и публикации в областта на електрическите мрежи и системи, устройството и ефективността на пазарите на електроенергия, планирането, управлението и организацията на националната енергетика в съвременни условия. Понастоящем ръководи обучението по дисциплините от направление „Електрически мрежи и системи” на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степен при Електротехническия факултет и при Факултета за френско обучение по електроинженерство на Техническия университет – София. Ръководител е на научноизследователска група в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките.

Гордеех се с работата на баща ми и майка ми-електроинженери, казва в личен план професорът, който успешно продължава семейната традиция. За него най-голямото предизвикателство е убеждаването на бизнеса и политиците в България, че решенията относно развитието на националното стопанство (в частност на енергетиката) трябва да бъдат изследвани и предлагани на първо място от българските учени, а не толкова от чужди, или от консултантски фирми (известни или неизвестни).

СМ