Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Областната дирекция „Земеделие“ в Хасково е публикувала списък на свободни имоти - пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, с начин на трайно ползване за стопанската 2021/2022 г.

В община Свиленград пасищата, които се предоставят под наем или аренда, са в землищата на селата Капитан Андреево, Дервишка могила, Маточина, Пъстрогор и Сладун. Общата им площ е 466 дка.

В община Любимец се предлагат 15 дка в землищата на Георги Добрево и Малко градище.

Имотите се предоставят съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи . Началната тръжна цена за ползване на имотите под наем или аренда чрез търг и размерът на депозита за участие ще бъдат определени до 31 март, се казва в заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Важно е собствениците или ползвателите на животновъдни обекти да са регистрирали пасищните си животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Друго изискване е те да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния и общинския поземлен фонд.

СМ