22
Пон, Юли
41 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

То най-вероятно ще се гласува на предстоящото заседание на общинските съветници, тъй като Община Свиленград е акционер в предприятието с 10% участие в капитала. Останалите 90 процента се държат от турския бизнесмен Фуат Гювен. Кметът Манолов предлага ОбС да даде своето съгласие да се увеличи капиталът на „Свиленград – газ“ АД с 1 670 000 лева чрез издаването на поименни акции от 1 лв. всяка. Така капиталът на дружеството ще се вдигне от 1 960 000 лв., колкото е сега, на 3, 630 млн

. От новоиздадените акции Общината следва да запише 167 000 броя, съставляващи 10 на сто от увеличението, като заплати за тях парична вноска в размер на 167 000 лева. За основния акционер Фуат Хюсниев Османов, известен като Фуат Гювен, остават 90 на сто от новозаписаните акции, или 1 503 000 броя – 90%. Срещу тях той няма да дава пари кеш, а ще внесе непарична вноска /апорт/. Тя е с предмет право на парично вземане в размер на 1 500 000 лева, произтичащо от договор за цесия. По силата на този договор акционерът Фуат Хюсниев Османов е придобил вземането на фирма „Магазин Шипка Фуат Гювен“, която пък фирма е дала заем от 1, 5 млн. лв. на „Свиленград – газ“ АД. Парите са били преведени в сметката на дружеството в „Търговска банка Д“, която всъщност е собственост на Гювен.

Градоначалникът предлага още общинските съветници да оторизират представителя на Община Свиленград инж. Никола Динков да гласува „за“ при вземането на решения в горния смисъл при свикване на общо събрание на акционерите дружеството. От предложението на Съвета на директорите в състав Нели Адамова, Всевдана Овчарова и Масуд Сатар става ясно, че съществува опасност от декапитализация на „Свиленград – газ“ АД поради недостатъчните приходи от основната му дейност – продажба на природен газ, които не позволяват покриването на загубите. Изтъква се размерът на направените досега инвестиции в размер на 3, 645 млн. лв., като е изградена 27 км газоразпределителна мрежа в общината. Тъй като до Свиленград не достига отклонение от газопреносната мрежа в страната, се доставя компресиран природен газ чрез трейлери, което оскъпява горивото. Това рефлектира и върху крайното му потребление. От 51 битови клиенти, свързани с мрежата, 38 реално потребяват природен газ. Броят на небитовите е 26.

Освен това, топлите зимни сезони също водели до намаляване на потреблението през последните години. В крайна сметка натрупана е счетоводна загуба в размер на 880 000 лева, която произтича от начислени амортизации на дълготрайните активи и от начислените лихви върху отпуснатия заем от „Магазин Шипка Фуат Гювен“ на дружеството „Свиленград – газ“ АД с основен акционер Фуат Гювен. Според Съвета на директорите увеличаването на капитала на „Свиленград – газ“ АД с 1 670 000 лв. е необходимо за погасяване на заемните задължения и за реализиране на други икономически дейности, които да генерират приходи.

На предварително обсъждане обаче Бюджетната и Икономическата комисии към ОбС не приеха предложението. „Становището ни е, че трябва да бъде изготвена и предложена в ОбС стратегия как ще се развива дружеството в годините занапред – така че да формира печалба, а не общината да покрива загуби“, сподели Николина Пехливанова, председател на Комисията по бюджета.

„Не че не оценяваме инвестициите на Фуат Гювен и Свиленград, един малък град, има газоснабдяване. Но искаме да знаем, искаме да има яснота защо трябва да се вдига капиталът. По-вероятното е, че на това дружество му трябват „живи“ пари и тези пари трябва да даде Общината - каза председателят на Икономическа комисия инж. Христо Щерев. - Плащат се сериозни лихви по кредита, отпуснат от Гювен на дружеството. В какъв размер са тези лихви не се казва. Като ще се влагат тези пари, искаме да знаем какви са перспективите. Не съм чул случай, когато предприятие е на огромна загуба – близо една трета от активите, да вдига капитала си. Направили постъпки климатиците на казина да минат на газ. Добре, това до какво ще доведе? Ако пък тръбата с газ дойде до Свиленград – добре, с колко ще падне цената на горивото? Ред въпроси, които трябва да намерят своя отговор в един икономически анализ в перспектива“, подчерта Щерев.

От Комисията по териториално-селищно устройство с председател Иван Апостолов са гласували предложението на кмета Георги Манолов да бъде прието.

„Свиленград – газ“ АД бе създадено и регистрирано в края на 2008 г. с основен предмет на дейност проучване, проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи, поддръжка и ремонт на газови уредби, уреди и съоръжения на територията на Община Свиленград и продажба на природен газ. Газоразпределителната мрежа бе пусната в експлоатация през октомври 2010 г.

Както „Старият мост“ писа, наскоро управителката на местния клон на „D bank“ Нели Адамова бе избрана за изпълнителен директор на дружеството на мястото на починалия Костадин Паришев.

СМ