19
Пет, Авг
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

budjsvgbudjlcПрез 2016 г. двете общини няма да вдигат местните данъци и такси
 
Проектобюджетите на общините Свиленград и Любимец бяха представени на публично обсъждане тази седмица. От презентацията на директора на Дирекция „Бюджет, финанси, административно и информационно обслужване“ Валя Здравкова стана ясно, че финансовата рамка ще е 14 267 099 лв. В Любимец бюджетът бе представен от кмета Анастас Анастасов, който съобщи, че парите на общината през 2016 г. ще са 5 768 200 лв. Сумите не са окончателни и най-вероятно ще претърпят корекции след обнародването на Закона за държавния бюджет за 2016 г. Освен това към финансовите рамки ще се добавят и преходните остатъци от т. г., които в момента не може да се каже колко точно ще бъдат. Окончателните варианти ще се предложат за публично обсъждане през февруари идната година.
Валя Здравкова заяви, че основната цел на общината през новата бюджетна година ще бъде създаването на устойчивост на резултатите и постиженията от направеното и придобитото до момента и подобряване на облика на града и условията на живот чрез саниране на жилищни и обществени сгради. Данъците, таксите и цените на услугите няма да бъдат повишавани, ще се акцентира върху подобряване на събираемостта. Към 30 ноември изпълнението на собствените приходи на общината е 81,42%, а наличните оперативни средства в общинската каса са 2 600 000 лв. По новата бюджетна рамка очакваните делегирани от държавата средства са 7 430 307 лв. За местни дейности са предвидени 6 836 792 лв. В инвестиционната програма на общината са заложени 3 744 841 лв. Те ще бъдат използвани за основен ремонт на още улици в Свиленград и основен ремонт на улици в селата Студена, Мустрак и Димитровче; за обследване на жилищни сгради по програмата за енергийна ефективност; за изграждане на ВиК мрежа и нови улици в района около спортната зала в Свиленград и други. Бюджетът на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“ е 1 333 832 лв. За дейност „Социални услуги“ са предвидени 1 418 351 лв., а за дейност „ЦДГ, Детски ясли и здравни кабинети“ - 2 224 295 лв. За дейност „Спорт и туризъм“ са отделени 417 095 лв.
В момента ОбА-Свиленград работи по няколко проекта по различни програми – енергийна ефективност на МБАЛ; енергийна ефекнивност на обществени и жилищни сгради; реставрация на стария мост на река Марица; закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци; нови възможности за социални услуги; залесяване на земеделски земи и подкрепа за социални групи в неравностойно положение с партньор турската община Узункьопрю.
В Любимец също няма да се вдигат местните данъци и такси. Като държавна субсидия ще постъпят 3 234 100 лв., а от местни приходи се очакват 2 534 100 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, от които прогнозните приходи са 363 000лв. и неданъчни в размер на 1 146 000 лв. От такса „Битови отпадъци“, в съответствие с проекта на план-сметката за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до депото в Харманли са заложени 510 000 лв. През 2016 година очакваните приходите от продажба на нефинансови активи са 60 000 лв. - от продажби на земя 40 000 лв. и от продажби на сгради 20 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 262 900 лв., от които 117 300 лв. за основен ремонт на общинската пътна мрежа. В разпределението на разходите по функции най-голям дял имат тези за „Образование“ - 2 552 118 лв. Следват „Общи държавни служби“ с 1 114 093 лв. и „Отбрана и сигурност“ - 95 400 лв. Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 175 000лв. се финансира част от издръжката на целодневните детски градини, стана ясно още при представяне на проекта. За „Здравеопазване“ в бюджета са заложени 330 282 лв., за „Социално осигуряване и грижи“ - 306 970 лв., за „Жилищно строителство и опазване на околната среда“ - 744 104 лв., а за „Култура и спорт“ са отделени 351 350лв.
СМ