15
Съб, Юни
31 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт


Целта на проекта е да се повиши качеството на живот и качеството на физическата и жизнена градска среда в Свиленград, като се разработи и впоследствие реализира интегриран план за градско възстановяване и развитие. Неговата цел е трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на града и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите. Интегрираният план ще подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез изпълнение на проекти в градските територии. Планът ще бъде изготвен след извършването на целеви и проблемен анализ и визия на града до 2020 г. Конкретните цели и стратегии ще бъдат формулирани и заложени с участието на експерти и представители на местните общности. За тази цел проектът предвижда организирането на информационни дни и две обществени обсъждания. Кметът на общината Георги Манолов, който присъства на представянето на проекта, прикани всички жители, представители на НПО, медии, бизнеса, инициативни и публични личности да се включат в обсъжданията със своите виждания и предложения за развитие на града, за да се изработи оптимален проект за интегриран план на Свиленград. На тази база ще се работи за привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомагане от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и от други донорски програми.

СМ