18
Вт, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Проспериращата преди години Свободна зона в Свиленград е в тежко финансово-икономическо състояние, сочи изготвеният информационен меморандум.

Общата сума на задълженията към 30 юни 2012 год. възлиза на 684 хил.лв. Основната част са борчове към доставчици и към бюджета. Влошената ликвидност показва значителни затруднения в обслужването им. Неиздължаването на данъците е довело до налагане на запор върху три автомобила, собственост на дружеството, както и върху банковите сметки. Значителна част от задълженията са просрочени, като най-големи са към доставчиците – ЕТ „НИЛ – Никола Динков” – 31 500 лв., към „ТИ ВИ БИ”ООД – 36 295 лв., към „БТК”АД – 25 267 лв. Сериозни са и данъчните задължения. Неплатеният корпоративен данък за 2007 год. е в размер на 41 333 лв., за което НАП-ТД-Хасково е издало постановление за налагане на запор върху три леки автомобила на дружеството.

Приходите на дружеството рязко намаляват от 2008 г. на 181 хил.лв. Тази тенденция се запазва и до момента, като за 2011 г. те възлизат 97 хил.лв. Рентабилността, както на продажбите, така и на капитала има значителни отрицателни стойности за периода 2008 – 30.06.2012 г. Рязката промяна в рентабилността спрямо предходните години се дължи на отчетените приходи, които не са резултат от обичайната стопанска дейност на дружеството. Общата сума на активите по баланс към 30.06.2012 год. е 850 хил.лв., като от тях 77,5% са дълготрайни. В дълготрайните активи преобладават недвижимите имоти (земя и сгради) – 78,6%, което се обуславя от предмета на дейност, както и от извършваната им преоценка. Показателите за капиталовата структура непрекъснато се влошава от 2008 г. до момента поради ниският размер на приходите. Към 30.06.2012 год. собственият капитал възлиза на 19,5% от общия капитал на дружеството, са изводите на специалистите.

В момента в Свободна зона – Свиленград, чийто персонал някога наброяваше над 100 души, на трудов договор са трима – главен счетоводител, счетоводител и ел. техник.

Стефка КОЛЕВА