Икономика
Инструменти
Шрифт

Делото срещу Христо Янев бе заведено от Община Свиленград, тъй като при закупуването на сградата през юни 2007 г. той не е изпълнил клауза по договора - да внесе в полза на общината сумата от 200 000 лв. за преместване на библиотеката в преустроената сграда и за обновяване на библиотечния фонд в едномесечен срок от подписване на договора. За просрочие пък трябва да заплаги още 43 000 лева.

По делото се установява, че бизнесменът е препродал имота още на следващия ден след покупката на пловдивската фирма „Актив пропъртис“. Точно тази сделка обяви за нищожна Хасковският окръжен съд. Магистратите посочват в решението, че е налице увреждаща сделка. „В настоящия случай съдът приема, че представляващият третото лице – купувач „Актив Пропъртис” АДСИЦ – изпълнителният директор Дилян Панев е знаел за паричното вземане на община Свиленград, тъй като продавачът по сделката с него „Грийн холдинг” АД се е легитимирал като собственик на имота с договора от 26.06.2007 г. (приложен по нотариалното дело), поради което той несъмнено се е запознал с неговото съдържание, включително и с клаузите по т. 1. 2 и 1. 3, според което купувачът „Грийн холдинг” АД е поел парично задължение към общината в размер на 200 000 лв. От изложеното се налага извод, че страните по атакуваната сделка са действали недобросъвестно, тъй като лицата, които са ги представлявали, са знаели за вземането на общината към „Грийн холдинг” АД, както и че с осъществяването й се препятства възможността на общината да се удовлетвори от длъжниковото имущество“, пише в решението на съда.

Така имотът отново е собственост на Янев, но ще служи за обезпечение на дълга му, понеже общината е извадила изпълнителен лист.

„Грийн холдинг"АД и „Актив Пропъртис" са осъдени всеки един от тях да заплати поотделно на община Свиленград направените по делото разноски в размер по на 12 392. 31 лв. 

Решението на ХОС може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив.

СМ