Икономика
Инструменти
Шрифт

”Пътностроителна техника“АД със седалище и адрес на управление в София пък е предложила цена за изпълнение на поръчката в размер на 760 927,20 лв. Офертата на “Пътстрой” ООД — Стара Загора, която досега извършваше ремонта на главните артерии в града, е най-висока — 840 760,80 лв. Комисията е класирала кандидатите според предложената цена. Решението й е изпратено до всички участници в процедурата за избор на изпълнител на поръчката. След изтичане на срока за обжалване, който съгласно Закона за обществените поръчки е 10-дневен, ако няма предявени претенции, ще бъде сключен договорът и фирмата ще започне работата. Довършването на ремонта на централните улици трябва да приключи за 4 месеца.

Както е известно, първоначално кметската управа възнамеряваше допълнителната работа да се възложи на фирма “Пътстрой” ООД — Стара Загора, която и досега извършваше ремонта, без търг или конкурс. Впоследствие обаче от кметството се отказаха от директен договор, след като Агенцията по обществените поръчки излезе със становище, че в случая изборът именно на тази процедура не може да се приеме за законосъобразен.

СМ