06
Пон, Дек
15 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година.

От 03. 05. 2011г. с допълнение на разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството е предвидено, че eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не са задължени да ги публикуват.

Еднолични търговци, които са се пререгистрирали до края на 2010 г., са задължени да публикуват в Търговският регистър отчетите си за 2007, 2008 и 2009г. Пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и не представят за обявяване в търговския регистър годишни финансови отчети. Това облекчение се отнася само за онези ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

За уточнение: съгласно чл. 3 от Закона за счетоводството на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;

2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;

5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия и други посочени подробно по-нататък в разпоредбата.

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

За останалите търговци, които са пререгистрирани в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:

при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.;

при пререгистрация през 2011 г. - актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.;

Най често срещаният въпрос е : ЕТ е извършвал дейност през годините, но е пререгистрирано през 2011 г. Досега не е подал отчетите за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. Трябва ли сега да ги подава, или само за 2010 г., или може да не ги подаде? Отговорът е не. В § 9а от преходните и заключителните разпоредби е създадена ал. 6„ Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит.", т.е. не ги публикуват.

Всички останали дружества за задължени да публикуват ГФО в Търговският регистър до 30.06.2011г.


ІІ. От другите промени, според мен, най-голямо внимание заслужава промяната в чл.119, т.5 от Търговския закон, отнасяща се до дружествата с ограничена отговорност, която е свързана със случаите, при които дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум - 2 лв., то е необходимо да е внесен най-малко 70 на сто от капитал.

 

Адв. Стилияна Пейкова,

председател на Свиленградска търговско-промишлена палата