23
Пон, Май
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над 600 гос­ти при­със­т­ва­ха на не­виж­да­но­то тър­жес­т­во. Сред тях бя­ха и че­ти­ри­ма сви­лен­г­рад­ча­ни - кме­тът инж. Ге­ор­ги Ма­но­лов, бизнесменът Кос­та Па­ри­шев и слу­жи­те­ли­те на Фо­ри Ва­сил Бо­жи­нов и Ди­ми­тър Ми­тев. Вид­ни де­пу­та­ти от бъл­гар­с­кия пар­ла­мент и тур­с­кия ме­дж­лис съ­що ува­жи­ха мла­до­жен­ци­те и тех­ни­те се­мейс­т­ва. Сват­ба­ри­те от­п­раз­ну­ва­ха щас­т­ли­во­то съ­би­тие в ог­ро­мен ком­п­лекс на бре­га на кра­си­вия за­лив Злат­ния рог. Част от тях прис­тиг­на­ха с хе­ли­коп­те­ри, ко­ито ка­ца­ха на спе­ци­ал­на пло­щад­ка. Любезни раз­во­да­чи ги прид­ру­жа­ва­ха до мес­та­та им. По от­ру­па­ни­те с изис­ка­ни яс­тия и ла­ком­с­т­ва ма­си има­ше и от пи­ле мля­ко, а вир­ту­оз­ни ор­кес­т­ри се пог­ри­жи­ха ни­кой от по­ка­не­ни­те на та­зи сват­ба за чу­до и при­каз да не ску­ча­е.