04
Пон, Мар
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

„Медицински център I - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград, бул. „България” № 137, тел.:0379/71631

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД, находящ се в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград , бул. „България” № 137, а именно:

1. Помещение от 26,41 кв. м. ведно с 11,81 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на „Медицински център І – Свиленград” ЕООД, етаж І, непосредствено до главния вход в сградата с начална тръжна цена 85.00 лв.

2. Кабинет №79 с площ 18,66 кв.м. ведно с 8,40 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 40.00лв.

3. Помещение пригодено за фитнес зала намиращо се в мазето на основната сграда на Медицински център I с площ от 45 кв. м. с начална тръжна цена 41.00лв.

4. Кабинет №91 с площ 15,50 кв.м. ведно с 7,00 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 33.00лв.

5. Кабинет №92 с площ 16,40 кв.м. ведно с 7,40 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 35.00 лв.

6. Кабинет №94 с площ 15,95 кв.м. ведно с 7,20 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 34.00 лв.

7. Кабинет №95 с площ 15,25 кв.м. ведно с 6,90 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 33.00 лв.

Съгласно Решение №800 от 30.04.2014г. на Общински съвет Свиленград , извън тези стойности се начисляват суми поддръжка, а именно:

- 0,10 лв./м2 от наетото помещение- такса смет и данък сгради,

-асансьори -1,80 лв.

- 9,20 лв.- санитарна хигиена

- 2 лв./м2 от наетото помещение - поддръжка и ремонт на общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 04.01.2023г. от 09:00 часа в кабинета на управителя в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр.Свиленград, бул.„България” № 137, етаж 2.

Заявления за участие се приемат до 16:00 часа на 29.12.2022 г.на регистратурата на Медицински център І след заплатена цена на тръжната документация на стойност 5 лв. и депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на съответния обект. Обекта може да бъде огледан през работните дни до 16:00 часа на 29.12.2022 г.

Офертите (писмени предложения по образец от утвърдената тръжна документация) в запечатан плик и останалите документи, посочени в утвърдената тръжна документация се подават пред комисията по провеждане на търга лично от кандидата за участие в търга или негов пълномощник в деня и часа на провеждане на търга.

Участниците в търга могат да бъдат търговци (търговски дружества или еднолични търговци), вписани в Търговския регистър или физически лица, които приемат условията за участие в търга, включително предложения в тръжната документация проект за наемен договор на обектите, предмет на търга.

В случай, че за предложения на търг обект няма подадени заявления за участие в указания срок или не се яви нито един кандидат от подалите заявление за участие, насрочвам повторно провеждане на търга на 30.01.2023г. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на Медицински център I.