13
Съб, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Родителите, които ще ползват данъчните облекчения за деца през работодателя си, трябва до 31 декември тази година да представят пред него декларация по образец за преференцията, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. С нея те потвърждават и липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, което е едно от изискванията за ползване на намалението. Родителите на непълнолетни деца с увреждания също подават формуляр по образец, като към него прилагат и копие на валидно ТЕЛК/НЕЛК решение, включително такова, което изтича през настоящата година.

Нови, още по-високи, са данъчните облекчения за деца през 2022 година. Сумите, които могат да получат родителите, зависят от броя на децата. За едно, ненавършило пълнолетие, дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – облекчението е 12 000 лв., а сумата за получаване до 1 200 лв., за три и повече деца – данъчната основа се намаля с 18 000 лв., а сумата за получаване съответно е до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лв., а родителят може да получи до 1 200 лева.

За да ползва данъчно облекчение за деца, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2022 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци, а именно: данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Хората без доходи или само с необлагаеми такива, каквито са обезщетенията за майчинство, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекчението. Това обаче може да направи другият родител, ако отговаря на условията, уточняват от НАП в Хасково.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. От Агенцията обръщат внимание, че едно от най-важните изисквания за прилагане на преференцията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо от НАП съветват гражданите първо да проверят онлайн в Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) данъчната си сметка за задължения и тогава да ползват данъчното облекчение.