11
Чет, Авг
35 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

15 април е крайният срок за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2022 година, напомнят от офиса на НАП в Хасково. Най-късно до петък включително дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Тя се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната (2020 г.) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2021 г. и през 2022 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски.

Формулярът се подава само по електронен път, уточняват още от НАП в Хасково, чрез Портала на приходната агенция за електронни услуги, достъпни с електронен подпис.

На 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април, както и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък за 2022 година. Най-бързо, лесно и без такси суми към бюджета могат да бъдат внасяни чрез виртуален ПОС терминал в Портала за електронни услуги на НАП.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор.