03
Нед, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Проектът "Партньорство за адаптация към климатичните промени" е разработен и ще се изпълнява в широко партньорство, включващо 4 общини от България - Смолян, Асеновград, Свиленград, Крушари, „Плеядес България” ООД - компания развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие, и партньор от Норвегия – Университета за наука и технологии в Трондхайм.

Проектът е финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” със средства, предоставени от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез програмния оператор Министерство на околната среда и водите.

Общата стойност на проекта е 925 178.17 лв. Срокът за изпълнението му е 24 месеца.

Проектът предвижда дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове като пряка връзка към целите на ЕС за адаптирани към климата градове и общности.

Със средствата по проекта ще се монтира фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от възобновяеми източници за захранване на общински обект - Спортна зала-Свиленград. Инсталацията ще е разположена на паркинг конструкции и ще включва зарядна станция за 4 електромобила. Ще се проведат последващи обследвания за енергийна ефективност на общински и многофамилни сгради, ще се изготви краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива.

Едновременно с това ще се осъществят дейности по въвеждане на пилотен енергиен мониторинг на консумация и производство на енергия в сгради и мониторинг на потенциала на слънчева и ветрова енергия. Получените знания и резултати ще се приложат в нови или действащи програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници на общините партньори. Всички дейности ще се извършват при обмяна на опит с партньора от Норвегия, където са изпълнени добри примери и иновации в тази важна за екологичното равновесие сфера.

Към момента е публикувано решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предстои подписване на договор.

Така общината продължава да въвежда възобновяеми източници за електроенергия по общински обекти. Първият от тях бе на сградата на Общинската администрация по проект към ОП „Региони в растеж” 2014-2020.