28
Вт, Юни
14 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В справката се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия; авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове; доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона.

В справката работодателите обявяват също изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения, както и удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

За да улесни подаването на информацията, Националната агенция за приходите предоставя две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.