Икономика
Инструменти
Шрифт

Указанията за това как ще се отчитат като разход средствата, вложени в тестове за Covid-19, вече са публикувани в официалния сайт на НАП www.nap.bg .

В указанията се посочва, че Кодексът на труда вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275 от КТ). Такава отговорност е регламентирана и с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чийто чл. 16, ал. 1, т. 6 казва, че работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. Съгласно чл. 11 от Закона за корпоративното подоходно (ЗКПО) облагане разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

От цитираните разпоредби става ясно, че работодателите са  задължени да извършват разходи, чрез които да се осигури надеждна диагностика на персонала, така че да се предотврати разпространяване на зараза. В този смисъл извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове (например антиген тестове), чрез които се постигат целите на Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се признават за данъчни цели на основание чл. 11 от ЗКПО, при условие че са спазени изискванията за документална обоснованост, предвидени в чл. 10 от същия закон, а именно – документирани са с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

Повече информация може да бъде прочетена в сайта на НАП в рубриката „Актуално“ под заглавие „Данъчно третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на корона вирус“.