15
Съб, Юни
31 Нови статии

Най-бързо и без такса плащането към НАП става чрез виртуален ПОС терминал

До 30 април гражданите внасят дължимите данъци върху доходите си, придобити през 2023 г., напомнят от Националната агенция за приходите. Най-бързо и лесно, и по всяко време на денонощието, плащането към НАП става чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти).

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на НАП. За плащане чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод, припомнят от приходната агенция. Единствено, когато се погасяват задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива в процес на принудително изпълнение, плащането им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.

Освен че е без такса, онлайн плащането към НАП спестява време на потребителите, тъй като не се налага да посещават офис и могат да го направят в удобен за тях момент, независимо от работното време на приходната агенция. Всеки, който притежава банкова карта, може да използва не само онлайн услугата за плащане, но и физически ПОС терминал в офисите на НАП, за да погаси дължими данъци и осигуровки, задължения към други институции, събирани от приходната агенция, като глоби от КАТ, съд, община и др.

Повече информация за онлайн плащането на задължения може да се получи на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от Ръководството за плащане чрез виртуален ПОС терминал, публикувано в сайта на НАП.

Най-бързо и без такса плащането към НАП става чрез виртуален ПОС терминал

До 30 април гражданите внасят дължимите данъци върху доходите си, придобити през 2023 г., напомнят от Националната агенция за приходите. Най-бързо и лесно, и по всяко време на денонощието, плащането към НАП става чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти).

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на НАП. За плащане чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод, припомнят от приходната агенция. Единствено, когато се погасяват задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива в процес на принудително изпълнение, плащането им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.

Освен че е без такса, онлайн плащането към НАП спестява време на потребителите, тъй като не се налага да посещават офис и могат да го направят в удобен за тях момент, независимо от работното време на приходната агенция. Всеки, който притежава банкова карта, може да използва не само онлайн услугата за плащане, но и физически ПОС терминал в офисите на НАП, за да погаси дължими данъци и осигуровки, задължения към други институции, събирани от приходната агенция, като глоби от КАТ, съд, община и др.

Повече информация за онлайн плащането на задължения може да се получи на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от Ръководството за плащане чрез виртуален ПОС терминал, публикувано в сайта на НАП.

  Инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници и четири зарядни станции за електромобили откри днес кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев. Съоръженията се намират на паркинга на Спортна зала – Свиленград.

Те бяха изградени по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, в който община Свиленград е партньор с община Смолян (водещ партньор), община Асеновград, община Крушари, дружество „Плеядес България“ и Норвежки университет за наука и технология (NTNU). Финансирането е по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014-2021. Срокът на проекта е 29 месеца. Общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ „BGENVIRONMENT-4.003-0013“ е 937 907,62 лева. Финансирането за община Свиленград е 113 541,53 лева.

Новоизградената фотоволтаична инсталация е с мощност 30kWp и осигурява енергия за нуждите на спортната зала. В пълния си капацитет тя спестява приблизително 33% от консумацията на електроенергия на спортния обект. Зарядните станции за електромобили работят изцяло от енергията на централата. Те могат да се ползват безплатно от собствениците на електрически автомобили.

Освен изграждането на фотоволтаичната инсталация другите дейности на община Свиленград по проекта включват обучения на четирима експерти от общината в сферата на енергийната ефективност и адаптацията към климатичните промени, изготвяне на последващи енергийни обследвания на 11 общински и многофамилни сгради - ОУ „Любен Каравелов” и НЧ „Васил Левски“ в кв. „Кап. Петко Войвода”, Социален център – Свиленград, блокове 2, 3, 7, 9 и 12 в кв. „Простор” и блокове 1, 2 и 6 в кв. „Изгрев”, изготвяне на „Краткосрочна програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Свиленград 2024-2026“.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на 4 общини от България чрез развиване на знания и умения, необходими за планирането, проектирането и изпълнението на стратегически планове и проекти на общините във връзка с намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата.

Остават три дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път и да платят до 1 април данъка за довнасяне, намален с отстъпката, която е не повече от 500 лв., както и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП.

Плащането, за което не се дължат такси, се извършва най-лесно и бързо чрез т.нар. „виртуален ПОС“ (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите, които имат ПИК или КЕП, могат да се възползват от предлаганите възможности в Портала за електронни услуги на НАП, като подадат годишните си декларации и платят задълженията си онлайн. Освен през е-портала, данъкоплатците могат да платят с карта, без да дължат такси и през физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП - https://nra.bg/ или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор.

След по-малко от седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. Дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) до 15 април. Формулярът се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са: лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2022 година) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2023 г. и през 2024 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски.

Формулярът се подава само по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с електронен подпис.

Срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2024 година е 15 април.

Най-бързо и лесно внасяне на суми към бюджета, без такси, се извършва чрез виртуален ПОС терминал (е-услугата за плащане с карти) в портала за електронни услуги на НАП.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор и в сайта на приходната агенцията.

НАП възстанови над 2,8 млн. лв. надвнесени данъци на повече от 4 000 физически лица от Хасково и областта, ползвали различни видове данъчни облекчения. От приходната агенция в града отчитат за поредна година висок ръст на желаещите да ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Подадените в офиса на НАП в Хасково документи за този вид преференция са нараснали двойно след старта на предварително попълнената данъчна декларация.

Данъчните напомнят, че който не е представил декларация пред работодателя в края на миналата година, може да ползва данъчно облекчение за деца чрез подаване на годишна данъчна декларация в приходната агенция, но не по-късно от 30 април 2024 г. Сумите се възстановяват в срок от един месец след подаването на декларацията.

За да ползва данъчни облекчения физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без приходи или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител.

От НАП обръщат внимание, че задължително условие за ползването на данъчни облекчения е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение към момента на подаване на декларацията. Ето защо данъчните съветват гражданите, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, първо да проверят данъчната си сметка онлайн.

Условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП, YouTube канала и Фейсбук страницата на приходната агенция. Информация по тези въпроси може да се получи и от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, както и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Облекченията се ползват до 30 април

С различни видове дарения и ремонт у дома можем да намалим данъците, които дължим върху доходи, придобити през предходната година, напомнят от Националната агенция за приходите.

Данъчното облекчение за дарение позволява да намалим данъчната основа с общо до 65%. До 5% – когато обект на дарението са здравни или лечебни заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии; Българския Червен кръст; културни институти и читалища; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) и др. До 15% – когато дарената сума е за култура, а до 50 на сто, ако получател е Национална здравноосигурителна каса за дейности, свързани с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”. За да бъде признато данъчното облекчение е необходимо да нямаме подлежащи на принудително изпълнение стари задължения и към годишната данъчна декларация да приложим копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, за което е дарението и че то е получено.

С до 2000 лв. можем да намалим годишната си данъчна основа, ако сме извършили подобрения или ремонт на недвижим имот през миналата година. Жилището трябва да е на територията на Република България, да сме негов собственик или съсобственик, ремонтът да е извършен от физическо лице или фирма, регистрирани у нас или в ЕС, и да имаме документ за платения труд.

Данъчните облекчения могат да се ползват с подаване на годишна данъчна декларация до 30 април, уточняват от приходната агенция, а условието е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения към датата на подаване на документите.

До момента офисът на НАП в Хасково е приел декларациите за получени доходи през 2023 г. на почти 7 200 физически лица. Най-бързо и лесно доходите могат да бъдат декларирани онлайн чрез услугата „предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна в Портала за е-услуги на Агенцията с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци, както и за ползването на различните видове данъчни облекчения може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция, където е публикувано и видеоуказание за подаване на предварително попълнената данъчна декларация.