29
Нед, Ное
18 Нови статии

847 450 лв. е получила свиленградската фирма „Стелман“ ООД по проект за енергийна ефективност, финансиран чрез Европейския фонд за регионално развитие. Собственици на дружеството са Стоян и Елена Манолови. Общата стойност на проекта е около 1 200 000 лева. Той вече е приключил, видно от графика, публикуван на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България до 2020 г.

 До края на септември могат да подадат коригиращи декларации

50 000 регистрирани земеделски производители в страната са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно след като НАП получи данни от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година субсидии. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.

През седмицата Национална агенция за приходите започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от приходната агенция. Консултации по въпроса могат да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета (вж. прикачения документ). НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина на земеделските производители.

Активи на цени от 900 лв. до почти четвърт милион лева продават публичните изпълнители от Националната агенция за приходите в Хасково.

Георги Демирев: В 21 век данните са власт

Уникален сайт за оценка при покупка на имоти създадоха свиленградчанинът Георги Демирев и неговият колега Деян Спасов. Ocenime.bg, изработен от двамата специалисти по анализи на големи бази данни, т.нар. data science, е активен от няколко седмици и вече се радва на голям интерес и положителни оценки.

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД

обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

 

 

Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

 

Допустими кандидати:

Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.

Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”.

 

Допустимите дейности:

Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.

Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.

Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.

Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

Допустими разходи:

Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.

Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).

Разходи за нематериални активи - придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата: 20 август 2018г.

Краен срок: 17.00 часа на 31 декември 2018г.

Периода на прием на проектни предложения е постоянен в рамките на съответната календарна година. Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

 

Бюджет на приема:

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общия размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е в размер на 586 749.00 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева).

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

(Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015г.)

 

Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. (изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.)

5

2. Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).

2

3. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)

2

4. Проектът създава заетост на местното население.

2

5. Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.

5

Максимален брой точки

16

Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки.

За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, които са получили по-голям или равен брой точки от определения минимум – 6 точки, до покриване на общия размер на финансовите средства по настоящата процедура.

ВАЖНО! В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост на местното население”.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне подадени проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка.

 

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Консултации на място в офиса на сдружението в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11.

На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, „МИГ–Любимец–Ивайловград” няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ: http://mig.lyubimets.org и на страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” - http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

 

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

 

40 л вода се изсипаха за 25 минути

Ураганен вятър и проливен дъжд удариха свиленградското село Капитан Андреево днес късно следобед. Измереното със специален уред от земеделския стопанин, агрономът Иван Андреев, количество валежи достигна 40 л на кв. м само за 25 минути. Всичко бе пълно с изпочупени клони, на места е смъкнат и асфалтът.

13 - 18 ст. се продава килото на едро, купувачи обаче няма

Рязко поевтиняха дините на борсата в Любимец, където са традиционните производители на сладкия плод. Вносните карпузи от Гърция и Румъния подбиват пазара, жалват се селски стопани. По думите им с всяка изминала година търговията е все по-слаба и по-слаба. През 2017 г. ранните дини се пласираха за по 30 - 40 ст./ кг, а сега цената им започна от 20 ст. Въпреки че стойността е по-ниска от 2017 г. интересът на купувачите на едро е спаднал двойно.