03
Сря, Юни
15 Нови статии

Икономическата криза в Турция удря хазарта тук, над 70% по-малко комшии идват да залагат. Прогнозата е още игрални домове да затворят

Три казина в Свиленград вече затвориха врати за посетители от 1 октомври. Прогнозите са, че още игрални заведения тук ще пуснат кепенци. Така големият балон наречен „Лас Вегас на Балканите“ е на път да се спука.

Производители: Търговците ни изнудват

Само седмица след старта на гроздобера търговците смъкнаха изкупните цени с близо 30 %. В петък в селата от Сакарския район търговците изненадаха производителите, сваляйки цената на червените винени сортове от 65 – 70 ст. на 40 – 45 ст., а на белите от 50 ст. на 35 ст.

Правителството прекрати статута на Свободна зона - Свиленград по смисъла на чл. 3 от Указ № 2242. По този начин се предвижда дейността на дружеството да се подчинява на общия режим. Приемането на акта ще даде възможност за привличане на български и чуждестранни инвеститори и ще допринесе за реализиране потенциала за развитие на инфраструктурата в региона, използвайки близостта до границата с Гърция и достъпа до транспортен коридор № IV, свързващ Европа с Турция, се посочва в мотивите на кабинета.

 До края на септември могат да подадат коригиращи декларации

50 000 регистрирани земеделски производители в страната са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно след като НАП получи данни от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година субсидии. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.

През седмицата Национална агенция за приходите започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от приходната агенция. Консултации по въпроса могат да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета (вж. прикачения документ). НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина на земеделските производители.

Гроздоберът в Свиленградската община вече е в разгара си, установи проверка на „Старият мост“. За разлика от предишни години прибирането на реколтата сега започна с около две седмици по-рано. Заради горещия и сух август гроздето е напълно узряло, дори е започнало да съхне, казаха лозари.

847 450 лв. е получила свиленградската фирма „Стелман“ ООД по проект за енергийна ефективност, финансиран чрез Европейския фонд за регионално развитие. Собственици на дружеството са Стоян и Елена Манолови. Общата стойност на проекта е около 1 200 000 лева. Той вече е приключил, видно от графика, публикуван на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България до 2020 г.

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД

обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

 

 

Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

 

Допустими кандидати:

Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.

Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”.

 

Допустимите дейности:

Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.

Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.

Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.

Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

Допустими разходи:

Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.

Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).

Разходи за нематериални активи - придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата: 20 август 2018г.

Краен срок: 17.00 часа на 31 декември 2018г.

Периода на прием на проектни предложения е постоянен в рамките на съответната календарна година. Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

 

Бюджет на приема:

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общия размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е в размер на 586 749.00 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева).

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

(Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015г.)

 

Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1. Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. (изм. Допълнително споразумение №РД 50-149/ 08.02.2018г.)

5

2. Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).

2

3. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)

2

4. Проектът създава заетост на местното население.

2

5. Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.

5

Максимален брой точки

16

Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки.

За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, които са получили по-голям или равен брой точки от определения минимум – 6 точки, до покриване на общия размер на финансовите средства по настоящата процедура.

ВАЖНО! В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост на местното население”.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне подадени проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка.

 

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Консултации на място в офиса на сдружението в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11.

На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, „МИГ–Любимец–Ивайловград” няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ: http://mig.lyubimets.org и на страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” - http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

 

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).