19
Нед, Май
24 Нови статии

Над 11 000 платци на доходи от Хасково вече са предоставили информацията

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2023 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми. Над 11 000 хиляди платци на доходи от Хасково и областта вече са предоставили такава информация.

От миналата година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП. Заедно с изплатените през 2023 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тях са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

  Митничар №1 стана съветник на министъра на финансите

Петя Банкова поема митниците

Фининсовото министерство ще работи по създаването на единна приходна агенция, обединяваща НАП и Агенция „Митници“, съобщиха от ведомството. Министър Асен Василев е назначил досегашния директор на Агенция “Митници“ Павел Тонев за свой съветник, който ще подпомага процеса.  Неговото място в агенцията се поема от досегашният заместник изпълнителен директор на ведомството Петя Банкова.

  В мотивите си финансовото министерство посочва, че по този начин ще се гарантира по-ефективно администриране на приходите. Такава успешна практика има в други европейски държави - Дания, Естония, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия.  Словакия и Унгария. Освен това, единни приходни агенции функционират в САЩ и Великобритания. 

С друга заповед от днес министърът на финансите назначи Илка Димова за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).    Целта на промяната в ръководството на АДФИ е оптимизиране работата на Агенцията, с цел процесите на извършване на финансовите инспекции да отговорят на най-добрите европейски практики.    Илка Димова е магистър по международни икономически отношения и има дългогодишен управленски опит във водещи финансови институции в страната. Досегашният директор на АДФИ Стефан Белчев се връща в системата на Министерството на финансите.

В разгара на данъчната кампания по деклариране и внасяне на данъците върху доходите от предходната година клиентите на НАП могат да се възползват от електронните услуги на Агенцията в специално обособени за това зони с безжична интернет връзка. Такива има във всеки офис на приходната агенция, съобщават данъчните в Хасково. В тези зони са разположени компютри, свързани с безплатен WI-FI, но потребителите могат да използват и собствените си устройства, които да свържат с безжичния интернет. Чрез него те достъпват сайта на НАП, Портала за електронни услуги на приходната агенция и сайтовете на други институции и общини.

Същевременно служители в офисите на НАП са на разположение да съдействат на всеки клиент, ако среща затруднение при работата си с Портала за е-услуги или има въпроси, свързани с деклариране и плащане на задължения; извършване на справки; проверка на здравноосигурителен статус и други.

Най-често засега WI-FI зоната в офис Хасково се ползва за предварителна справка от физически лица за евентуални просрочени задължения, които те трябва да погасят преди да подадат документите си за данъчни облекчения. Проверката се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) за минути. Клиентите, които все още не са заявили и получили ПИК от НАП, могат да го направят на място в офиса, допълват от приходната администрация.

Инвестиционната програма е на стойност 10 729 597 лева

Бюджетът на община Свиленград за 2024 г. е в размер на 41 166 354 лева. Финансовият документ бе приет на извънредно заседание на Общинския съвет.

Планираните приходи са от делегирани от държавата дейности - 25 864 389 лева, от местни дейности - 15 301 965 лева и средства от европейски проекти - 7 752 845 лева. От собствени приходи са заложени 8 149 897 лева.

Най-много са средствата за образование - 17 209 714 лева, за социални дейности са 3 700 603 лева, а за здравеопазване – 1 815 812 лева. За култура, читалищно дело и музея са отделени 827 143 лева. За културния календар през годината са предвидени 80 000 лева.

Инвестиционната програма на общината е на стойност 10 729 597 лева. 

Основни обекти, включени в Инвестиционната програма за проектиране и строително-монтажни дейности:

Проектиране:

На улици:

ул. „К. Честименски” от о.т.914 до о.т.850; ул. "Хр.Шишманов" - от кръстовището с ул. "Елин Пелин" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул."Парижка комуна" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул."Родина" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул. "В. Друмев" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Хр. Попмарков”; ул. "Хр. Попмарков" – от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Хр. Шишманов”; ул. "Александър Фотев"; ул. "К. Преславски” от о.т.167 до о.т.4015; ул. "Александър Чакърък"; ул. "Родина” от о.т.4008 до о.т.4006; ул. "Хр. Шишманов" от о.т.533 до о.т.4010; ул. "Ален мак" от о.т.166 до о.т.167 и от о.т.176 до о.т.177; ул. "М. Горки" от о.т.4013 до о.т.4011, кв. „Речните лозя“;

На водопровод по улици:

ул. „Д. Новаков”, ул.”Рила”, ул. „Оборище”, ул.”Родопи”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Михаил Шомов” /в участъка от ул. „Отец Паисий” до ул. „Генерал Скобелев”/, ул. „Сергей Румянцев”, ул.”Вишеград”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Черно Море”, ул. „Язовирска”, ул. „Атанас Делчев”, ул.„Възраждане”, ул. „Тракия” и ул. „Младост” - VI етап / 4020 м;

Част от напорен водопровод в участъците ПС "Момково” до РШ Димитровче - 23,79 км;

Хидротехническо съоръжение Савак за контролирано отвеждане на дъждовни води при интензивни валежи в р.Марица;

Основен ремонт на двор в ДГ "Слънце", гр. Свиленград;

Благоустрояване на междублокови пространства в квартал „Юг”;

Благоустрояване на междублокови пространства в квартал „Младост”;

Благоустрояване на междублокови пространства в част от квартал „Изгрев” /между ул. „Васил Левски” и ул. „Христо Шишманов”/;

Благоустрояване на пешеходни и велосипедни алеи, паркинги , детски площадки и озеленяване в кв.”Простор”, гр.Свиленград;

Велосипедна алея с начална точка от моста край басейна до моста преди гробищен парк;

Зелена площ по ул. "Крайречна";

Алеи, детски площадки и кътове за отдих и озеленяване на парк „Младежки”;

Укрепване на коритото на река Марица в урбанизираната територия на гр. Свиленград;

Поддържане проводимостта на река Марица в регулацията на гр. Свиленград;

Преустройство на съществуваща сграда - застава в експозиционен център в с. Мезек; Спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Свиленград;

Спортни площадки в ОУ „Христо Ботев”, с. Левка;

Изграждане на поливна система в УПИ XXV- 6181 /за озеленяване и музей/, кв.45, гр. Свиленград;

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция;

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания;

Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства;

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;

Енергийно обследване, техническо обследване, арх. заснемане на НЧ „Просвета-1870”.

Извършване на строително-монтажни работи:

Благоустрояване на детски площадки в ДГ "Радост" - I етап;

Основен ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на част от улица "М. Шомов" в град Свиленград;

Основен ремонт на част от улица "М. Шомов" в град Свиленград;

Реконструкция на мост и реконструкция на пътен участъка в с. Студена, община Свиленград – с ПМС;

Благоустрояване на площ за обществено ползване в с. Мезек – съфинансиране;

Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход на гр. Свиленград;

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда и помещения - част от градски спортен комплекс, гр. Свиленград - Етап І и Етап ІІ – съфинансиране;

Изграждане на велосипедна алея по ул. „Сан Стефано“, гр. Свиленград за осигуряване на безопасна градска мобилност и велосипедна свързаност – съфинансиране.

Расте броят на подадените онлайн годишни данъчни декларации от физически лица в офиса на НАП в Хасково. Почти 1 800 са общо приетите формуляри за получени доходи през миналата година, като над една трета от тях са изпратени към приходната агенция дистанционно с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

В началото на следващия месец ще бъдат достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица, с което, според данъчните ще нарасне значително ползването на е-услугите на НАП.

Потребителите, които имат ПИК или електронен подпис, ще могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в интернет; данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения и други.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание, че ползването на данъчни облекчения става с подаване на годишна данъчна декларация, като е необходимо лицата да нямат неплатени задължения към бюджета. „Апелираме към клиентите най-напред да проверят дали имат просрочени публични задължения, да ги погасят и едва тогава да подадат документи за ползването на данъчни облекчения към приходната агенция“, съветват данъчните.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.

Финансиране от 27 172 800 лева за инфраструктурни обекти получава община Свиленград по Инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет на България за 2024 година. При сформирането на държавния бюджет община Свиленград подготви и подаде общо девет проекта, които бяха одобрени и включени в програмата.

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев и директорът на Дирекция „Бюджет и финанси” Валя Здравкова подписаха днес с министъра на регионалното развитие Андрей Цеков споразумения за финансиране на седем от обектите.

С финансовата подкрепа ще се изпълнят: основен ремонт на 9 км от пътя Сладун – Студена – Дервишка могила; изграждане на улици в кв. „Речните лозя“ в Свиленград; основен ремонт на част от улици в Свиленград - ул. „Кл. Охридски”, ул. „М. Горки” , ул. „Първи май”, ул. „К. Преславски”, ул. „Ален мак”, ул. „К. Честименски”; подмяна на водопроводната мрежа на тези улици; изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на нови квартали в района зад парк „Младежки”; рехабилитация на ул.“Родопи“ в село Момково; рехабилитация на ул. „Лозан Господинов“ и ул. „Стефан Милушев“ в село Левка.

Предстои подписване на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа за останалите два обекта: изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Изгрев“ и рехабилитация на бул. „България“ от о.т.920 до о.т.495 в Свиленград.

За последните 48 часа са посетени 4 обекта в област Хасково

Национална агенция за приходите стартира проверки в заведения за хранене в цялата страна, които имат стари задължения към бюджета. Контролните действия се извършват съвместно от екипи на „Фискален контрол“ и публични изпълнители от дирекция „Събиране“. В първия ден от планираните проверки са инспектирани над 20 търговци с обекти за хранене, които са имали просрочени задължения. През последните 48 часа са посетени и 4 обекта в област Хасково. С цел пълно или частично погасяване на дълговете са иззети сумите, налични в касите на длъжниците.

За да избегнат налагане на принудителни мерки, от НАП призовават търговците, които имат временни финансови затруднения, довели до просрочени публични задължения, да се свържат с компетентния публичен изпълнител и да обсъдят с него възможностите за погасяване на дълга.

Междувременно през първите няколко дни на февруари, фискалните инспектори на НАП провериха над 180 заведения и хотели в зимните курорти Пампорово, Боровец и Банско. Проверяващите, сред които и хасковски екипи, са установили 40 нарушения: неиздаване на касови бележки; несъответствие на документите за продажба с изискванията; разминаване между маркираните на фискалното устройство суми и наличностите в касата и др.

В рамките на зимната контролна кампания, данъчните инспектори са извършили т.нар. явно наблюдение, което означава, че те са се легитимирали и в продължение на няколко дни са присъствали в заведението или хотела. Така фискалните контрольори са проследили постъпленията, след което са ги сравнили с продажбите в предходни периоди. В проверките се е включил и т.нар. "таен клиент", чрез който безспорно е установено, че част от търговците не издават документи за извършените продажби.

„Главният фокус на проверките както в обекти, стопанисвани от длъжници, така и по зимните курорти, е да се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство и подобряване на фискалната дисциплина. Плащането на задължения към бюджета и коректното отчитане на приходи е задължение на всички“, коментират от приходната агенция.