28
Чет, Окт
23 Нови статии

Предстоят над 10 000 проверки на място с участието на данъчни и от Хасково

Стотици инспектори на НАП, съвместно с други държавни органи, започват масов данъчен контрол за стоки, облагани с ДДС при внос. От офиса на Агенцията в Хасково поясняват, че ще се следи прилагането на режимите за освобождаване от данък върху добавената стойност при внос на стоки, които се внасят в България от трета страна, но предназначени за друга държава членка на ЕС. При тези случаи ДДС не се заплаща в България, а в другата държава членка, което е предпоставка за измами, обясняват от НАП. Ще се контролира и „чистият“ внос, при който стоките, основно от Китай и Турция, се внасят и ще се потребяват в България. Тук главният данъчен риск е ниската митническа облагаема стойност, на която стоките се обмитяват, но вследствие продажната им цена е от десетки до стотици пъти по-висока, а необлагането с ДДС върху разликата е огромна щета за бюджета.

В кампанията на НАП всеки внос на стоки от трета страна в България ще бъде проследяван от момента, в който той бъде оформен пред митническата администрация. Ще се наблюдават движението на стоката и документите за последващите препродажби. Предстоят над 10 000 проверки на място в складове, търговски площи и счетоводни кантори, в които основната задача на данъчните е да гарантират, че се плаща реален ДДС.

Инспекторите на НАП ще извършват пълен мониторинг на фирмите, които извършват внос чрез обмен на данни с Агенция „Митници“. Звеното за фискален контрол ще следи движението на стоките на територията на страната, а инспектори по приходите ще анализират стотици хиляди фактури и препродажбите на вносните стоки. Всяка структура на НАП, включително офисът в Хасково, ще бъдат ангажирани в кампанията, която ще обхване вносители, търговци на едро и дребно, а при открити отклонения от облагане в ДДС ще бъдат възлагани обстойни проверки и ревизии.

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че тъй като тази година 31 октомври е в неделя, времето за деклариране и плащане се удължава до 1 ноември (първият работен ден след законовия краен срок).

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и тази по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подават в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, в случая по изключение до 1 ноември. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021 г., се декларира и плаща в същия срок.

Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП – 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Регистрирана в Свиленград фирма е депозирала в РИОСВ-Хасково инвестицинонно намерение за изграждане на зона за отдих.

Тя ще бъде построена в собствен имот край село Чернодъб. Общата площ е малко над 130 хил. кв м. Там ще бъдат монтирани 18 малки дървени къщички, тип бунгало. Планиран е и малък спа-център с душове, съблекални, кафене. По периферията на имота ще се оформи пътека за разходки и бягане с ширина 4 м. Община Свиленград вече е дала разрешение за подкастряне на дърветата в района. Сондаж ще задоволява нуждите от вода.

Както гласи нормативната уредба, инвестиционното намерение вече е обявено и в кметството в Чернодъб.

СМ

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който те се отнасят. Сезонните работници, както и безработните, които се осигуряват за своя сметка, най-напред подават в НАП декларация Образец 7. Това може да стане електронно с персонален идентификационен код (ПИК), с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и на място в офис на приходната агенция. Срокът за подаване на декларация Образец 7 е също до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв., обръщат внимание от НАП. Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП на електронен адрес https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на информационния телефон 0700 18 700.

 С близо 3 млн. лв. за година са се увеличили данъците и осигуровките, внесени в бюджета чрез физически ПОС-терминал на НАП, съобщават от офиса на приходната администрация в Хасково. Към края на септември миналата година платените задължения чрез терминално устройство са били около 4,6 млн. лв., а към 30.09.2021 г. – над 7,4 млн. лв.

Това е показател за доверието на гражданите в системата за преки плащания на НАП, която им дава възможност за секунди да изплатят дължим данък или осигуровка, коментират от Агенцията. Плащането чрез ПОС-терминал е особено ефективно при издължаването на здравни осигуровки с цел спешно възстановяване на здравни права или когато на лицето му е необходимо удостоверение, че няма неплатени стари задължения.

За разлика от другите видове, плащането чрез терминално устройство е без такса и се отразява веднага в личните данъчно-осигурителни сметки на гражданите. Това означава, че задължението се погасява на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Единствено, обръщат внимание от НАП, когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение, и отнема повече време.

Клиентите на НАП в Хасково могат да плащат дължими суми чрез 8 физически ПОС-терминала, съобщават от офиса и уточняват, че 7 от тях се намират в централната сграда на пл. „Свобода“ 2, а 1 в сградата на дирекция „Събиране“ на бул. „България“ 152.

Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Хасково приема заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно, след като Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери.

На 4 октомври 1971 г. бяха свързани жп линиите на България и Турция чрез новоизградената отсечка Свиленград – Капъкуле.