03
Нед, Мар
27 Нови статии

От 20 март до 9 април 2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.

Това бе решено днес от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Правителството, в подписаното споразумение със земеделците. 

Заявленията за подпомагане се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към Областна дирекция “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ).

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. 

Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв. 

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро (547 632 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Той се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022 г.- юни 2024 г.) и се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.

Срокът за изплащане на помощта е до 22 април 2024 г. след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите на УС на ДФЗ.

Интервю с Живко Великов, директор Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност” в ОбА

- Г-н Великов, стартира плащането на данъците за 2024 г. Има ли промяна в ставките и ако да, в кои от тях?

- Няма промяна. За 2024 г. данъците в община Свиленград не са повишени. Това последно направихме през 2019 г. за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци. Туристическият данък се вдигна през 2022 г., но той заема малък дял от приходите на община Свиленград. Следва да се подчертае, че нивата на данъците и таксите не отговарят на новата действителност и повишението им неизбежно ще се случи. Един от проблемите на община Свиленград е, че данъчните оценки тук са ниски. В съседната община Харманли са по-високи с 50 %, а в Хасково – със 100 %. Данъчната оценка определя данъците. Законодателят дава 4,5 промила върху данъчната оценка за данък недвижими имоти. За фирмите ние сме на 2 промила, а за физическите лица – 1,8 промила. Според мен данъкът е нисък. Все пак собствените приходи придобиват все по-голямо значение за общината, защото трябва да се инвестира в инфраструктура. Не може да се разчита само на изпълнение на проекти.

- Държавата даде възможност на общините сами да определят данъците си и много населени места се възползваха, повишавайки ги. Как съумяхте ставките в Свиленград да останат на същите си нива?

- Досега предвид добрата събираемост и отличната работа на колегите ми от дирекцията все още тези приходи стигат при изпълнението на заложените в бюджета задачи. Но сами разбирате, че в бъдеще вдигане на ставките с около 20 % е неизбежно. Повишението ще е в рамките на поносимата социална тежест. Приходите обаче на общината ще скочат поне с 1 милион лева.

- Каква сума бе събрана миналата година?

- От данъци през миналата година в общината постъпиха 3 342 000 лева, като плануваната събираемост бе 3 210 000 лева. Имаме със 101 – 102 % изпълнение от общия дял. Същото се отнася и за такса битови отпадъци, която е една от най-големите такси. При план 1 700 000 лева имаме събрани 1 805 000 лева. От търговската дейност имаме събрани 62 000 лева при предходна година 52 000 лева и план 60 000 лева.

- Кое според Вас изигра роля за тази добра събираемост?

- Отдавам го на добросъвестността на жителите на община Свиленград. Не по-маловажна е и добрата работа на колегите ми в дирекцията. Те полагат големи усилия за събиране на данъците и резултатът е налице.

- Очаквате ли такава добра събираемост и през 2024 г.?

- Да, дори и по-висока. Предвид въвеждането в експлоатация на два големи хотела – комплексът край Капитан Андреево и “Империал”. Строителството се развива, а колкото повече обекти се въведат в експлоатация, толкова повече се повишават и данъчните постъпления в общината. Скокът на имотните сделки, който се наблюдава в Свиленград, пък води и до повишаване на приходите от данъка за придобиването на имот, който след данъка за превозните средства заема най-голям дял.

- Въпреки добрата събираемост има и хора, които не си плащат данъците. Какви мерки предприемате за събиране на дължимите суми?

- Каквото и да направим, няма как събираемостта да е на 100 %. В община Свиленград събраемостта е 80 % от годишния облог при средна събираемост 74,65 % за страната. Останалите 20 % са несъбраните, които остават за следващата година. Също имаме и стари несъбрани вземания, които, трупайки се в годините, също педставляват значителна сума. От тях пък събираме 40 % от натрупаната сума от преходни години. Стриктно следим да не изтече 5-годишният давностен срок за недобросъвестните платци. Като съставим акт за установяване на задължения, давността спира да тече. През 2023 г. имаме съставени 190 акта. Тези, при които няма вече по какъв друг начин да процедираме и продължават да не плащат данъците си, предаваме на съдия изпълнител. От общата сума, предадена за принудително събиране, успяваме да съберем 30 – 40 %. Тук е мястото да подчертая, че дори и да имаме за събиране стари задължения, дялът им не е обезпокоителен. Има общини, при които старите задължения са целият им облог за годината. За радост, това при нас го няма. Нямаме и обжалени актове, което също говори добре за работата на колегите ми. Както знаете, масова практика е актовете на различни институции да се обжалват. При нас актовете са стабилни и хората биват убеждавани на място, че няма смисъл от обжалването, защото ще загубят.

- Предстои през 2025 г. промяна на основата за облагане за такса смет...

- Да, това е едно от най-големите предизвикателства, които предстоят за общините. Законодателят е предвидил определянето на ТБО да става на база генерирано количество битови отпадъци, а не както досега на база данъчна оценка при физическите лица или отчетна стойност при юридическите, което е сравнително по-справедлив модел. Предстои до 31 март тази година да бъде приета и публикувана Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси. След това в рамките на няколко месеца общините трябва мотивирано да определят начина за формиране на такса битови отпадъци и до края на 2024 г. да приемат новия модел. В общината ще бъде сформирана работна група, която ще разработи различни варианти и ще се съобрази със спецификата на всеки район в града и селата, с всеки вид бизнес и домакинствата на физическите лица. Таксата ще се начислява само върху генерираните битови отпадъци, а всички останали масово разпространени отпадъци ще се извеждат, за което нашата община има готовност. Дали ще намалява или ще се увеличава ТБО на различните субекти, ще зависи от количеството генерирани от тях отпадъци. В тази връзка от изключителна важност е разделното събиране на отпадъците. Предстои провеждането на информационни кампани сред населението за подробно разясняване на новия модел за формиране на ТБО.

Интервюто взе: Диляна ЦВЕТКОВА

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура №BG06RDNP001-19.818

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

• Община Свиленград

; • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление на територията на община Свиленград.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

3.Период за прием:

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31.03.2024 г. – 17:00 часа

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице . 5.Бюджет на приема:

• Размер на БФП по процедурата – 85 069 лв.

6. Допустими разходи:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

• Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

• Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

8. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий № 2 - Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на населените места, които обхваща проекта.

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

• Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“: www.migsvilengrad.org.

Над 11 000 платци на доходи от Хасково вече са предоставили информацията

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2023 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми. Над 11 000 хиляди платци на доходи от Хасково и областта вече са предоставили такава информация.

От миналата година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП. Заедно с изплатените през 2023 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тях са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Огледите започват на 1 март

Националната агенция за приходите обявява на търг многофамилна жилищна сграда в Хасково в местността „Идимирли“. Имотът е с разгърната застроена площ от почти 3 700 кв. м. , както и с мазе – около 211 кв. м. Конструкцията е монолитна и включва 5 апартамента, офиси, гаражи и помощни помещения.

От приходната агенция обръщат внимание, че към момента няма изградени електро и ВиК инсталации в обекта, достъпът до него е по черен път, а самата сграда е във фаза груб строеж без довършителни дейности и без право на собственост върху земята.

Имотът е с определена първоначална цена 354 060 лв. и още от утре може да бъде разгледан от кандидат-купувачите. Огледите продължават до 8 март включително, а до 11 март се приемат ценови предложения за закупуване и депозит в размер на 20% от стартовата цена.

Подробности за този и други търгове, организирани от НАП, като местонахождение на актива, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на тръжни документи и срокове за внасяне на депозит, са публикувани в електронния Портал за продажби на Агенцията. Условията и правилата за провеждането им са описани в рубриката „Как да купя?“.

За да не се стига до подобни действия по принудително събиране на неплатени в срок публични задължения, от НАП препоръчват при затруднение в плащането на невнесените данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“. Полезна информация в случай на финансови затруднения има и в сайта на Агенцията.

От 1 март плащаме такса смет и данък сгради през платформата на МЕУ

От 1 март 2024 г. декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път ще се извършва през портала на Министерство на електронното управление (МЕУ), като тези услуги ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП. За улеснение на потребителите, които искат да декларират и платят задълженията си към общините, в Портала за електронни услуги на НАП ще бъде осигурена връзка към сайта на МЕУ.

Целта на промяната е да бъде сведено до минимум времето за обработката на декларираните от потребителите данни, както и това за синхронизиране на информацията за платените местни данъци. От 2005 г. местните данъци и такси се администрират от общините, а не от приходната агенция. По тази причина в момента данните за платените местни данъци и такси, които се обменят между информационните системи на общините и НАП, се зареждат на различни интервали от време в е-Портала на приходната агенция. Това води до разминаване в справките, които клиентите получават онлайн от НАП и общините.

Освен през e-Gov.bg, физическите и юридическите лица имат възможност да декларират и плащат местните си данъци и такси през електронните услуги на съответната община, Системата за сигурно електронно връчване и Единна входна точка за електронни плащания за централната и местна администрации на МЕУ.

НАП продължава да предлага на потребителите други над 170 електронни услуги, достъпни с персонален код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления, получаване на удостоверения и други.

  Митничар №1 стана съветник на министъра на финансите

Петя Банкова поема митниците

Фининсовото министерство ще работи по създаването на единна приходна агенция, обединяваща НАП и Агенция „Митници“, съобщиха от ведомството. Министър Асен Василев е назначил досегашния директор на Агенция “Митници“ Павел Тонев за свой съветник, който ще подпомага процеса.  Неговото място в агенцията се поема от досегашният заместник изпълнителен директор на ведомството Петя Банкова.

  В мотивите си финансовото министерство посочва, че по този начин ще се гарантира по-ефективно администриране на приходите. Такава успешна практика има в други европейски държави - Дания, Естония, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия.  Словакия и Унгария. Освен това, единни приходни агенции функционират в САЩ и Великобритания. 

С друга заповед от днес министърът на финансите назначи Илка Димова за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).    Целта на промяната в ръководството на АДФИ е оптимизиране работата на Агенцията, с цел процесите на извършване на финансовите инспекции да отговорят на най-добрите европейски практики.    Илка Димова е магистър по международни икономически отношения и има дългогодишен управленски опит във водещи финансови институции в страната. Досегашният директор на АДФИ Стефан Белчев се връща в системата на Министерството на финансите.