22
Вт, Май
14 Нови статии

ремонт на битова техникавеган кухня

„Катаржина Естейт” търси да назначи

Винарска изба „Катаржина Естейт” ЕООД
търси да назначи да назначи служители на длъжност

Тракторист

Изисквания за длъжността:

  • Свидетелство за управление на МПС, категория Ткт;
  • Предишен опит в обработката на лозя е преимущество;

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография

Документи  се приемат на място във винарската изба или по електронен път на  e-mail:  office@katarzyna.bg

Тел. за връзка: 0886 605 558

Харесай ни във фейсбук :)

Времето

Svilengrad Bulgaria Предимно облачно, 12 °C
Current Conditions
Изгрев: 5:49 am   |   Залез: 8:35 pm
100%     11.3 km/h     33.456 atm
Прогноза
Вт мин.: 12 °C макс: 26 °C
Сря мин.: 11 °C макс: 26 °C
Чет мин.: 13 °C макс: 26 °C
Пет мин.: 15 °C макс: 26 °C
Съб мин.: 16 °C макс: 26 °C
Нед мин.: 15 °C макс: 23 °C
Пон мин.: 13 °C макс: 23 °C
Вт мин.: 13 °C макс: 25 °C
Сря мин.: 14 °C макс: 26 °C
Чет мин.: 14 °C макс: 27 °C

Коментар
Инструменти
Шрифт

Д-р Христина Баева:

Ко­ле­ги­те в Плов­див прос­то се опит­ват да си из­ми­ят ръ­це­те с нас. Ка­за­ли са, че майка­та ме­сец и по­ло­ви­на е би­ла с ни­сък хе­мог­ло­бин. А де­те­то се раж­да 4 кг. Ако майка­та е би­ла хро­нич­но с ни­сък хе­мог­ло­бин, ма­кар че има трик­рат­ни из­с­лед­ва­ния и хе­мог­ло­би­нът е в нор­ма, то­ва де­те ще­ше да се ро­ди хи­пот­ро­фич­но, ще­ше да е стра­да­ло. Ка­за­ли са им, че пла­цен­та­та е би­ла ед­на тре­та. Къ­де са отиш­ли дру­ги­те две тре­ти. Прос­то са им на­пъл­ни­ли гла­ви­те с глу­пос­ти. Спо­ред мен при­чи­на за смър­т­та на де­те­то е за­ба­ве­но из­важ­да­не на пло­да. Има нор­ма­тив, спо­ред кой­то до 5-ата ми­ну­та бе­бе­то тряб­ва да е вън, той ка­то има анес­те­зи­я, ко­ято по­тис­ка ди­ша­не­то и от­там е ас­пи­ри­ра­ло во­да. Се­га ця­ло­то ми се­мейс­т­во е под стрес, до­ри и да се звъ­ни, да спре ко­ла пред къ­щи. При­тес­ня­вам се от са­мо­раз­п­ра­ва.

Д-р Недялко Апостолов, началник на АГО:

Из­ця­ло зас­та­вам зад д-р Ба­ева и съм ка­те­го­ри­чен, че тя ня­ма ви­на за смър­т­та на бе­бе­то на Ми­ле­на Сто­ева.  Же­на­та ка­ра­ше нор­мал­на бре­мен­ност, през це­лия пе­ри­од са й нап­ра­ве­ни три из­с­лед­ва­ни­я, как­то се про­це­ди­ра обик­но­ве­но в та­ки­ва слу­ча­и. Са­мо ако има ня­как­ви по­ка­за­ния не в нор­ма­та, то­га­ва се пра­вят до­пъл­ни­тел­ни из­с­лед­ва­ни­я. Хе­мог­ло­би­нът, ерит­ро­ци­ти­те, кръв­на­та й за­хар и т. н. бя­ха аб­со­лют­но нор­мал­ни, то­но­ве­те на де­те­то в чет­вър­тък и пе­тък - иде­ал­ни. Ако ко­ле­ги­те в Плов­див са ус­та­но­ви­ли ни­сък хе­мог­ло­бин при при­ема­не­то й, за­що то­га­ва пред­ва­ри­тел­но не са вле­ли кръв, а при са­мо­то сек­ци­о? Ня­ма ме­ди­цин­с­ка ло­ги­ка в те­зи дейс­т­ви­я. Зна­чи има дру­га при­чи­на и, спо­ред мен, най-ве­ро­ят­но е нас­тъ­пил кръ­во­из­лив при са­ма­та опе­ра­ци­я. То­га­ва са бър­за­ли да спа­сят пър­во ро­дил­ка­та и за бе­бе­то ве­че е би­ло без­на­деж­д­но къс­но. Но ис­ти­на­та мо­же да из­ле­зе са­мо ако се за­ве­де де­ло и се нап­ра­вят не­об­хо­ди­ми­те съ­деб­ни ек­с­пер­ти­зи. 

Д-р Стефан Севов:

Ми­ле­на Сто­ева дой­де при мен на прег­лед. Ус­та­но­вих ед­на бре­мен­ност към края си, пла­цен­та зря­ла ве­че към тре­та сте­пен, око­лоп­лод­на теч­ност в нор­ма, жив плод, мал­ко по-ма­лък от сро­ка на бре­мен­нос­т­та, но ни­що обез­по­ко­ява­що. Пре­по­ръ­чах да се нап­ра­ви още един кон­т­рол след 2 - 3 дни и да се по­мис­ли да се пра­ви ин­дук­ция на раж­да­не­то, т. е. да се пре­диз­ви­ка раж­да­не­то с ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва с ог­лед  на то­ва да не за­поч­не да стра­да бе­бе­то. На мо­ите съ­ве­ти ни­що не от­к­лик­на­ха, ка­за­ха "Доб­ре, бла­го­да­рим за прег­ле­да, до­ту­ка всич­ко на­ред ли е?". От­го­во­рих да, на­ред е бре­мен­нос­т­та, в края си е, тряб­ва са­мо да ро­ди­те и всич­ко да прик­лю­чи. же­на­та бе­ше в аб­со­лют­но доб­ро със­то­яни­е, ви­дя ми се са­мо не в нас­т­ро­ени­е, на­му­се­на, но пред­по­ло­жих, че мо­же да е от са­мо­то пре­нос­ва­не или по­ра­ди проб­ле­ми вкъ­щи. Не съм пре­по­ръч­вал в коя бол­ни­ца да идат, не съм пре­по­ръч­вал друг ле­кар. Не се съг­ла­си­ха да я прег­ле­дам през вла­га­ли­ще­то, за да ус­та­но­вя да­ли има раз­ши­ре­ние на ка­на­ла, от­къ­де­то тряб­ва да из­ле­зе бе­бе­то. Ка­за­ха, че дос­та­тъч­но са я прег­леж­да­ли, са­мо ис­кат прег­лед с ул­т­раз­вук. Прег­ле­дът с ехог­ра­фа е за­пи­сан, има сним­ки, как­ви­то съм дал и на тях, всич­ко бе­ше в нор­ма и ня­ма­ше ни­ка­ви ано­ма­лии на бе­бе­то.