Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за четири щатни бройки за длъжността „инспектор“ обявиха от Агенция „Митници“. Работните места са за МП “Капитан Андреево” в звена I, II, III и IV.

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, са кандидатите да имат висше образование, степен бакалавър, а професионален опит не се изисква. Освен това, кандидатите следва да имат компютърни умения - Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство. Друго допълнително условие е ползване/ владеене на чужд език. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал. 1 от Да она за резерва на въоръжените сили на Р България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в Държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Предимство носят уменията за работа в екип.

Конкурсът ще се проведе посредством решаване на тест; изследване за професионална и психологическа пригодност; тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап - интервю.

Кандидатите за обявените свободни длъжности трябва лично или чрез упълномощен представител /с пълномощно/ да подадат документите си всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в Териториална дирекция Южна морска на адрес: гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1, етаж 2 в срок до 28.02.2022 година включително. Телефонът за контакти е 0379/73027.

Повече подробности на: https://customs.bg/wps/portal/agency/careers/announcements-of-competitions/ZAM-305

СМ