13
Нед, Юни
18 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за заемане на 30 свободни щата за „полицай – старши полицай“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово, обяви със своя заповед от 9 февруари т. г. министърът на вътрешните работи Христо Терзийски.

Спечелилите конкурса ще бъдат назначени на държавна служба в граничните контролно-пропускателни пунктове.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания: да имат само българско гражданство; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания към кандидатите са да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено средно образование. Освен това, трябва да владеят английски, френски или немски език на ниво, не по.ниско от А2, да имат компютърна грамотност (работа в MS Windows работна среда, работа с програмните продукти Word и Excel от MS Office). Тези знания се установяват чрез изпити в ЦСПП - Пазарджик към Академията на МВР.

Мераклиите за гранични полицаи следва да отговарят на посочените в заповедта на министъра изисквания за физическа годност и психологична пригодност, както и на медицинските изисквания за работа в МВР.

Последният етап от конкурса е интервю.

Документи за кандидатстване се подават в 20-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса сектор „Човешки ресурси“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово, адрес: гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1; Гранично полицейско управление - Свиленград, адрес: гр. Свиленград, ул. „Стефан Стамболов“ № 19 и Гранично полицейско управление - Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис I“ № 54.