14
Нед, Апр
14 Нови статии

 

 

Гугъл Голям 

 

Харесай ни във фейсбук :)

Интервю
Инструменти
Шрифт

kmet lubimetsДо 2 години ще извадим общината от тежкото състояние. Разработването на проекти по европейски програми е сред приоритетите ни

- Г-н Анастасов, когато преди 9 месeца встъпихте в длъжност, заварихте община Любимец в тежко финансово състояние. Каква е ситуацията в момента?

- Когато встъпих в длъжност като кмет на общината на 7 ноември 2011 г. и проверих какво е финансовото й състояние, се оказа, че то не е никак добро. Разглеждайки обстойно бюджета по различни пера и направления, се видя, че общината е натрупала задължения в размер на 2 609 699 лв.

Неразплатените средства бяха предимно към фирми изпълнителки по различни инфраструктурни обекти, за стоки и услуги, консумативи, към EVN, ВиК, към сметопочистващата фирма „Титан”, с която общината има сключен договор, неразплатени работни заплати за три месеца и много други текущи разходи. Естествено това не можеше да продължава така. Затова аз и екипът ми се заехме с нелеката задача да оптимизираме всички разходи, а там, където е възможно, те да бъдат преустановени. Освен намаляване на разходите, много сериозно внимание се обърна и на събираемостта на приходите в общинския бюджет. Започнахме да разпращаме покани към всички физически и юридически лица, които имаха с години натрупани задължения, не само за местни данъци и такси, но и за необезпечавани договори от наеми, за ползване и неплащане на ток от общински трафопостове и т. н. Тези наши действия дадоха добри резултати и от направения отчет за първото полугодие на 2012 г. е видно, че задълженията ни са намалели с 600 хил. лв. Неполучените работните заплати се изплатиха в края на 2011 г., а до този момент нямаме просрочено изплащане на възнагражденията на служителите. Всички задължения към EVN и ВиК също са изплатени, а текущите разходи се покриват ежемесечно. Голяма част от натрупаният дълг към фирма „Титан” също е обезпечен. Тези факти красноречиво говорят, че политиката на управление, която развиваме, е правилна и с тези темпове на работа до две години, според мен, ще успеем да извадим общината от сегашното й състояние.

- Какви други промени бяха извършени през този период?

- Освен промени в начина на разпределяне на общинските средства, от м. януари тази година администрацията работи с нова структура. С екипът ми подсилихме тези отдели и звена, където има много и динамична работа и намалихме щатовете там, където бяха раздути. Част от служителите работят по две и повече направления, за да се достига така нареченият коефициент на полезно действие в ежедневната дейност. Продължаваме с предприетите мерки по събирането на местните данъци и такси. Въпреки че от началото на мандата ми до този момент не е продаден нито един декар общинска земя (тъй като почти всички по-хубави имоти са разпродадени), в общинската каса са постъпили приблизително 760 хил. лв. от местни данъци и такси, такси от административно обслужване на граждани и др. Извършиха се промени и по обслужването на доста договори с фирми. Тези, които бяха сключени в ущърб на общината, бяха прекратени, при други се намалиха договорните цени на предлаганите услуги. Вече строго се следи работата на различни фирми изпълнителки и се заплаща според извършената дейност.

- С какво недвижимо имущество разполага общината? Може ли да разчитате на достатъчно приходи от наеми, продажби, концесии и др.?

- Общинската собственост се състои от земеделски земи, общински гори, около десетина общински жилища, няколко язовира и почти никаква собственост, която да предизвика инвеститорски интерес. Общинският поземлен фонд е 18 535 дка, от които 12 хил. дка са пасища и мери, а общинският горски фонд е приблизително 38 хил. дка. От земеделските земи са останали само малки парцели и това пречи на отдаването им под наем или продажба. В бюджет 2012 са заложени 2250 лв. приходи от наеми, като до момента изпълнението е 50 %. Заложени са също 270 хил. лв. от продажба на имоти, които до този момент не са реализирани.

- Кои са приоритетите пред общинското ръководство?

- Освен стабилизиране на бюджета и снижаване на дефицита до разумен минимум, аз не съм пренебрегнал останалите направления за развитие на Любимец. За мен е много важно подобряване на инфраструктурата в града и селата в общината. Затова и голяма част от дейността на администрацията е насочена точно в тази посока – разработване на качествени проекти, които да получат финансиране по различни европейски програми. За тези 9 месеца управление имаме потвърждение за 5 одобрени проекта. В близките месеци се надявам да бъдат одобрени още 4. В сферата на образованието помагаме с каквото можем. През следващата година ще осигурим приблизително 1 млн. лв. за цялостно саниране и подмяна на дограмата на ЦДГ „Рай” 1 и 2 и Детска ясла Любимец. Усилено се работи и за развитието на спорта и културата в общината. Вече имаме потвърждение за един одобрен проект за НЧ „Братолюбие”, който включва цялостно ремонтиране и обновяване на културния център. Освен че ще подобрим енергийната ефективност на сградата с тези средства, единственото културно средище в града ще бъде много по-красиво и ще допълни цялостния облик на Любимец. В момента довършваме разработването на проект, касаещ всички спортни обекти на територията на общината, който ще бъде внесен за класиране по Програмата за развитие на селските райони в ДФ „Земеделие”.

- Най-вече на разработването на проекти по европейски програми ли разчитате за допълнително финансиране?

  • За големите инвестиции наистина разчитаме на европейски средства. Общината все още не е готова да поеме какъвто и да е процент собствено финансиране при разработването на мащабни инфраструктурни проекти. Намираме се в края на програмния период за финансиране по европейските програми и трябва да се борим за всеки проект, чрез който можем да инвестираме в развитието на Любимец. Както споменах, вече имаме три одобрени проекта, свързани с енергийната ефективност на три детски заведения – Детска ясла Любимец и сградите на ЦДГ „Рай” 1 и 2. Освен цялостно саниране на трите сгради, се предвижда смяна на дограмата, там, където не е сменена, топло- и хидроизолация на покривите, парно отопление - нови радиатори, тръби и нови котли, работещи на пелети. През следващата година да се надяваме, че гражданите на Любимец ще се радват на съвсем ново и ремонтирано читалище. По програма ТГС България – Турция имаме финансиран проект на стойност приблизително 700 хил. лв., чрез който ще се направи също цялостно саниране на сградата, боядисване, смяна на всички прозорци и нова климатична инсталация за отопление и охлаждане на голямата сцена. Очакваме в края на август община Любимец да бъде целево финансирана с приблизително 8 млн. лв. от ДФ „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони във връзка с наводненията от 6 и 7 февруари 2012 г. по четири подготвени проекта, включващи подмяна на целия водопровод на с. Малко градище и цялостна реконструкция на 14 улици на територията на общината. Естествено предвиждаме и различни ремонти от собствени приходи. В Бюджет 2012 сме заложили 135 200 лв. капиталови разходи за подобрения, свързани с ремонтиране на помещенията, в които работи част от администрацията, ремонт на общинската пътна мрежа. До този момент част от обновленията на общинските помещения са завършени. Мога да споделя, че едни от най-посещаваните места - зала „Любимец” и заседателната зала на Общински съвет, са изцяло ремонтирани, с ново осветление и нова климатизация. В момента се извършват подобрения на работната среда в сектор „Местни данъци и такси” и административния офис на Техническа служба в общината.

- Промилът за определянето на такса „смет” е сред най–високите в страната. Смятате ли догодина да го смъкнете?

- Като жител на община Любимец не може да не ме вълнува колко плащам и за какво. Постъпвайки на кметския пост, се запознах в детайли как се формира данъчната оценка на имотите и как такса „смет”. Има разработена методика от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, според която общините заемат така наречените определени категории. За определянето на категорията влияят броят на населението, географското разположение и много други критерии. Според тази методика нашата община е категоризирана в Трети функционален тип, като е регламентиран начинът за определяне на данъчната оценка. Затова данъчните оценки на жилищните имоти са много по- ниски в сравнение със съседните общини. За да се набави сумата, необходима за плащане на услугата сметосъбиране, се е наложило да бъде увеличена такса „Битови отпадъци”, която е 5 промила за физически лица и 12 промила за фирми. Целта на тази такса е да покрива разходите по почистване на улиците, сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на събраните отпадъци. На този етап тя покрива разходите по извършване на тази услуга. Ако бъде намалена, общината трябва да дотира разликата от останалите постъпления, а по този начин отново се ощетява общинският бюджет. Жителите на града сигурно вече са обърнали внимание, че контейнерите и съдовете за смет се извозват редовно и по график. Извършва се ежедневно почистване на централната градска част, а в останалите населени места вече има организирано седмично сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. Считам, че качеството на услугата отговаря на цената, която заплащат жителите.

- Партия ГЕРБ, от която бяхте издигнат за кмет, има мнозинство в местния парламент. Това предполага безпроблемно взаимодействие между изпълнителната и законодателната власт. Така ли е в действителност?

- Да, взаимодействието е добро. Същевременно това ме прави много отговорен и внимателен към предложенията, които внасяме в ОбС. Мога да споделя, че засега имаме подкрепата и на другите политически сили с изключение на двамата представители от „Коалиция за силна община Любимец” - г-ца Караджонова и г-н Точков, които правят впечатление с тенденциозното си поведение по време на заседанията. Усилията ни да бъдем максимално прозрачни и разбирани се осуетяват от техните действия, гласувайки почти винаги „Въздържал се” или „Против”, което за мен не е адекватна гражданска позиция. Тук е моментът да благодаря на общинските съветници от всички политически сили и най-вече на общинските съветници от ПП ГЕРБ за ценната морална подкрепа и голяма отговорност, която те проявяват при разглеждането на всеки проблем, свързан с подобряването на начина на живот, дейността и инфраструктурата в общината.

- Срещате ли пречки в ежедневната си работа?

- Не мога да кажа, че срещам някакви пречки в ежедневната работа. Ако има такива, те са свързани с динамиката, която е постоянна. Разбира се, има и удари под кръста и за да не бъда голословен , ще спомена последния проблем, пред който бяхме поставени „на колене”. Имам предвид подготовката на три проекта, свързани с реконструкция, обновяване и възстановяване на три църковни храма в Любимец и селата Оряхово и Белица, за чието изготвяне общината активно съдейства и финансира. Екип от специалисти положиха максимални усилия, за да подготвят цялата документация по проектите за църковните храмове в помощ на църковните настоятелства, които се явяват като бенефициенти по тези проекти. Когато всичко бе готово, не срещнахме подкрепа в лицето на отец Караджонов, който е председател на църковните настоятелства в Любимец, Белица и Оряхово. Отказът му да подпише документите по проектите блокираха входирането им в ДФ „Земеделие” и по този начин усилията и ресурсът, който отделихме, се оказаха напразни.

Останалите направления на работа се движат спокойно и нормално. Промените, които настъпиха в града като чистота, сметосъбиране и дейности, свързани със социалния живот, са видими за всички. Надявам се, на взаимното доверие и съдействие от страна на гражданите, за да можем заедно да направим нашия град не само красив, но и спокоен за живеене, да бъдем добри стопани на това, което имаме, за да бъде Любимец нашият град, с който се гордеем ние и нашите деца!

Интервюто взе: Николай Колев