24
Съб, Мар
7 Нови статии

ремонт на битова техникавеган кухня

„Катаржина Естейт” търси да назначи

Винарска изба „Катаржина Естейт” ЕООД
търси да назначи да назначи служител на длъжност

Мотокарист

Фирмата предлага:

  • Работа с нова техника
  • Много добро заплащане

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография

Документи  се приемат на място във винарската изба или по електронен път на  e-mail:  office@katarzyna.bg

Тел. за връзка: +359 885 639 906

Харесай ни във фейсбук :)

Времето

Svilengrad Bulgaria Облачно, 1 °C
Current Conditions
Изгрев: 6:11 am   |   Залез: 6:32 pm
95%     11.3 km/h     32.888 atm
Прогноза
Съб мин.: 0 °C макс: 3 °C
Нед мин.: 0 °C макс: 8 °C
Пон мин.: 5 °C макс: 13 °C
Вт мин.: 6 °C макс: 13 °C
Сря мин.: 5 °C макс: 13 °C
Чет мин.: 3 °C макс: 17 °C
Пет мин.: 5 °C макс: 17 °C
Съб мин.: 6 °C макс: 18 °C
Нед мин.: 7 °C макс: 19 °C
Пон мин.: 8 °C макс: 22 °C

Коментар
Инструменти
Шрифт

Д-р Христина Баева:

Ко­ле­ги­те в Плов­див прос­то се опит­ват да си из­ми­ят ръ­це­те с нас. Ка­за­ли са, че майка­та ме­сец и по­ло­ви­на е би­ла с ни­сък хе­мог­ло­бин. А де­те­то се раж­да 4 кг. Ако майка­та е би­ла хро­нич­но с ни­сък хе­мог­ло­бин, ма­кар че има трик­рат­ни из­с­лед­ва­ния и хе­мог­ло­би­нът е в нор­ма, то­ва де­те ще­ше да се ро­ди хи­пот­ро­фич­но, ще­ше да е стра­да­ло. Ка­за­ли са им, че пла­цен­та­та е би­ла ед­на тре­та. Къ­де са отиш­ли дру­ги­те две тре­ти. Прос­то са им на­пъл­ни­ли гла­ви­те с глу­пос­ти. Спо­ред мен при­чи­на за смър­т­та на де­те­то е за­ба­ве­но из­важ­да­не на пло­да. Има нор­ма­тив, спо­ред кой­то до 5-ата ми­ну­та бе­бе­то тряб­ва да е вън, той ка­то има анес­те­зи­я, ко­ято по­тис­ка ди­ша­не­то и от­там е ас­пи­ри­ра­ло во­да. Се­га ця­ло­то ми се­мейс­т­во е под стрес, до­ри и да се звъ­ни, да спре ко­ла пред къ­щи. При­тес­ня­вам се от са­мо­раз­п­ра­ва.

Д-р Недялко Апостолов, началник на АГО:

Из­ця­ло зас­та­вам зад д-р Ба­ева и съм ка­те­го­ри­чен, че тя ня­ма ви­на за смър­т­та на бе­бе­то на Ми­ле­на Сто­ева.  Же­на­та ка­ра­ше нор­мал­на бре­мен­ност, през це­лия пе­ри­од са й нап­ра­ве­ни три из­с­лед­ва­ни­я, как­то се про­це­ди­ра обик­но­ве­но в та­ки­ва слу­ча­и. Са­мо ако има ня­как­ви по­ка­за­ния не в нор­ма­та, то­га­ва се пра­вят до­пъл­ни­тел­ни из­с­лед­ва­ни­я. Хе­мог­ло­би­нът, ерит­ро­ци­ти­те, кръв­на­та й за­хар и т. н. бя­ха аб­со­лют­но нор­мал­ни, то­но­ве­те на де­те­то в чет­вър­тък и пе­тък - иде­ал­ни. Ако ко­ле­ги­те в Плов­див са ус­та­но­ви­ли ни­сък хе­мог­ло­бин при при­ема­не­то й, за­що то­га­ва пред­ва­ри­тел­но не са вле­ли кръв, а при са­мо­то сек­ци­о? Ня­ма ме­ди­цин­с­ка ло­ги­ка в те­зи дейс­т­ви­я. Зна­чи има дру­га при­чи­на и, спо­ред мен, най-ве­ро­ят­но е нас­тъ­пил кръ­во­из­лив при са­ма­та опе­ра­ци­я. То­га­ва са бър­за­ли да спа­сят пър­во ро­дил­ка­та и за бе­бе­то ве­че е би­ло без­на­деж­д­но къс­но. Но ис­ти­на­та мо­же да из­ле­зе са­мо ако се за­ве­де де­ло и се нап­ра­вят не­об­хо­ди­ми­те съ­деб­ни ек­с­пер­ти­зи. 

Д-р Стефан Севов:

Ми­ле­на Сто­ева дой­де при мен на прег­лед. Ус­та­но­вих ед­на бре­мен­ност към края си, пла­цен­та зря­ла ве­че към тре­та сте­пен, око­лоп­лод­на теч­ност в нор­ма, жив плод, мал­ко по-ма­лък от сро­ка на бре­мен­нос­т­та, но ни­що обез­по­ко­ява­що. Пре­по­ръ­чах да се нап­ра­ви още един кон­т­рол след 2 - 3 дни и да се по­мис­ли да се пра­ви ин­дук­ция на раж­да­не­то, т. е. да се пре­диз­ви­ка раж­да­не­то с ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва с ог­лед  на то­ва да не за­поч­не да стра­да бе­бе­то. На мо­ите съ­ве­ти ни­що не от­к­лик­на­ха, ка­за­ха "Доб­ре, бла­го­да­рим за прег­ле­да, до­ту­ка всич­ко на­ред ли е?". От­го­во­рих да, на­ред е бре­мен­нос­т­та, в края си е, тряб­ва са­мо да ро­ди­те и всич­ко да прик­лю­чи. же­на­та бе­ше в аб­со­лют­но доб­ро със­то­яни­е, ви­дя ми се са­мо не в нас­т­ро­ени­е, на­му­се­на, но пред­по­ло­жих, че мо­же да е от са­мо­то пре­нос­ва­не или по­ра­ди проб­ле­ми вкъ­щи. Не съм пре­по­ръч­вал в коя бол­ни­ца да идат, не съм пре­по­ръч­вал друг ле­кар. Не се съг­ла­си­ха да я прег­ле­дам през вла­га­ли­ще­то, за да ус­та­но­вя да­ли има раз­ши­ре­ние на ка­на­ла, от­къ­де­то тряб­ва да из­ле­зе бе­бе­то. Ка­за­ха, че дос­та­тъч­но са я прег­леж­да­ли, са­мо ис­кат прег­лед с ул­т­раз­вук. Прег­ле­дът с ехог­ра­фа е за­пи­сан, има сним­ки, как­ви­то съм дал и на тях, всич­ко бе­ше в нор­ма и ня­ма­ше ни­ка­ви ано­ма­лии на бе­бе­то.